Ny utmärkelse för naturskydd i Europa

Europeiska kommissionen har infört ett årligt pris, vars mål är att lyfta fram bästa praxis inom naturskydd i Europa. European Natura 2000 Award delas ut för första gången våren 2014. Utmärkelsen är tänkt att ytterligare lyfta frågan om en fortsatt hållbar biologisk mångfald i Europa och är speciella skyddade områden runt om i Europa och som täcker ca 20% av EU-området. I Sverige finns det ca 4000 Natura 2000 områden.

Det nyinrättade priset är tänkt att öka allmänhetens medvetenhet, uppmärksamma mångfalden av Natura 2000-områden och belöna framstående insatser inom många typer av verksamheter. Fem pris kommer att delas ut varje år inom olika områden:

  • Kommunikation
  • Bevarandeåtgärder
  • Socioekonomiska fördelar
  • Möjligheterna att förena olika intressen/uppfattningar
  • Nätverksskapande och gränsöverskridande samarbete

Ansökningar tas emot från alla aktörer som är direkt inblandade i Natura 2000. Statliga och lokala myndigheter, företag, icke-statliga organisationer, markägare, utbildningsinstitut och enskilda individer.  Vinnarna av det första Europeiska Natura 2000-priset kommer att tillkännages i maj 2014 och deras insatser kommer uppmärksammas vid en högtidlig ceremoni i Bryssel. Sista ansökningsdag är den 18 februari 2014.

Natura 2000 i Norrbotten och Västerbotten
Av Sveriges ca 4000 Natura 2000 områden finns ca 520 eller ca 12,5% av de skyddade arterna och områdena i Norrbotten och Västerbotten. I Sverige så har omkring 90 naturtyper och ca 160 djur- och växtarter pekats ut som särskilt skyddsvärda inom Natura 2000. Exempel på skyddade norrländska Natura 2000 områden är Sarekmassivet och Marsfjället. Fjällräven och den sällsynta orkidén norna är också skyddade under Natura 2000. 

Bakgrund till Natura 2000
Natura 2000 är själva kärnan i EU:s politik för naturvård och biologisk mångfald. Det är ett EU-täckande nät av skyddade naturområden som inrättades genom 1992 års  habitatdirektiv. Syftet med Natura 2000 är att säkerställa långsiktig överlevnad för Europas mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer. Nätet innehåller visserligen naturreservat, men större delen av marken är privatägd. Tonvikten ligger på att den framtida förvaltningen ska vara hållbar, både ekologiskt och ekonomiskt.

Till webbplatsen för utmärkelsen.

/Filip Ingelström

20 Jan 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information