Nytt åtgärdspaket för renare luft i Europa

Den 18 december 2013 antog EU-kommissionen åtgärdspaketet Ren luft för Europa (CAFE). Åtgärdspaketet för renare luft i Europa som antogs är resultatet av en omfattande översyn av luftkvalitetspolitiken, som inleddes i början av 2011. Luftföroreningarna är speciellt farliga i stadsområden, där majoriteten av Europas befolkning bor och arbetar. Dålig luftkvalitet dödar många fler medborgare än vad trafikolyckor gör. Det är den största orsaken till för tidig död i EU.

Åtgärdspaketet består utav tre delar med bland annat åtgärder för att säkerställa att de mål som har ställts ska uppfyllas på kort och på lång sikt. Ren luft för Europa består även av två direktiv varav ett är reviderat med strängare nationella utsläppstak för de sex huvudsakliga luftföroreningarna, som kväveoxider, kolmonoxid och luftburna partiklar samt ett nytt direktiv som ska minska föroreningarna från medelstora förbränningsanläggningar.

Det nya åtgärdspaketet för renare luft är tänkt att uppdatera nuvarande lagstiftning och ska minska ytterligare skadliga utsläpp från industri, trafik, energigrödor och jordbruk, i syfte att minska deras påverkan på människors hälsa och miljön. I dagsläger orsakar luftföroreningar även förlorade arbetsdagar och höga vårdkostnader där de värst drabbade är barn, astmatiker och äldre. Luftföroreningar skadar även ekosystemen genom kväveföroreningar (eutrofiering) och surt regn.

De direkta kostnaderna för samhället från luftföroreningar, inklusive skador på grödor och byggnader, uppgår till cirka 23 miljarder euro per år. Fördelarna som paketet innebär för människors hälsa uppgår till 40 miljarder euro per år, mer än 12 gånger kostnaden för att minska förorening, vilket beräknas uppgå till 3 miljarder euro per år 2030. Enbart hälsovinsterna kommer att spara samhället 40-140 miljarder euro i externa kostnader och ge cirka 3 miljarder euro i vinst tack vare högre produktivitet, lägre sjukvårdskostnader, bättre skörd och färre skador på byggnader. Förslaget kommer även att innebära 100 000 nya jobb till följd av ökad produktivitet och konkurrenskraft på grund av färre förlorade arbetsdagar. Allt detta kommer att få en positiv nettoeffekt på den ekonomiska tillväxten.

EU-kommissionen beräknar att Ren luft för Europa ska ge positiva effekter utöver de ekonomiska genom att rädda skogar från försurningar samt minska påverkan på de stora ekosystem som är känsliga för kväveföroreningar.

Läs nyheten i sin helhet.

/Filip Ingelström 

15 Jan 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information