Strategi fastställd för att begränsa koldioxidutsläppen från lastbilar och bussar

Den 21 maj antog EU-kommissionen en ny strategi som syftar till att begränsa utsläppen av koldioxid från tunga fordon i EU. Enligt kommissionären med ansvar för klimatfrågor, Connie Hedegaard, har genomförda åtgärder för att minska utsläppen från bilar och varutransporter resulterat i minskade utsläpp och luftföroreningar i städer, och den nya strategin för tyngre fordon är nästa steg mot renare vägtransporter i Europa.

Strategin som nyligen antogs av EU-kommissionen har i huvudsak fokus på kortsiktiga åtgärder – exempelvis att certifiera, rapportera och övervaka utsläppen från tunga fordon. De kortsiktiga åtgärderna anses nödvändiga för att starta ett långsiktigt arbete för att begränsa utsläppen av koldioxid från tunga fordon. Det har nämligen visat sig vara problematiskt att jämföra de många olika modeller av denna fordonstyp som finns för att tillfredsställa olika marknadsbehov. 

För att mäta koldioxidutsläppen från främst nya fordon som produceras har EU-kommissionen utvecklat datorsimuleringsverktyget Vecto. Verktyget ska underlätta för EU-kommissionen att sammanställa underlag som kan ligga till grund för lagstiftningsförslag som ska bidra till en öppnare och mer konkurrenskraftig marknad där användning av energieffektiva tekniker tillämpas.

Ytterligare tänkbara åtgärder
De åtgärder som kan tänkas följa redan planerad lagstiftning för att begränsa koldioxidutsläppen från tunga fordon är exempelvis att införa obligatoriska genomsnittliga gränsvärden för koldioxidutsläpp, något som redan finns på plats för bilar och varubilar. Även förslag om utbyggnad av en modern infrastruktur som stödjer alternativa bränslen för tunga fordon, samt effektiv och enhetlig användning av fordonsbeskattning i medelemsstaterna kan komma att bli aktuellt.

För att strategin som antagits av EU-kommissionen ska sättas i bruk krävs godkännande från Ministerrådet och Europaparlamentet.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

/Åsa Fors

02 Jun 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information