Vattenåtervinning i EU

Generaldirektoratet för miljö fick uppdrag av EU-kommissionen att undersöka återvändandet av avloppsvatten i EU.  Rapporterna visar att den totala volymen av återanvänt avloppsvatten i EU ligger på cirka 964 miljoner m3 per år och svarade för 2,4 % av städernas utflöde av avloppsvatten. EU-kommissionen anser att det finns potential att ytterligare utveckla återanvändandet av vatten i EU. 

Spanien stod för ungefär en tredjedel av den totala volymen av EU:s vattenåtervinning, 347 miljoner m3/år, medan Italien återanvände 233 miljoner m3/år där båda ländernas återanvändning av avloppsvatten till största del går till bevattning. Återanvändningen av vatten anses som ett effektivt sätt att bidra till att lösa vattenbristen och torkan samt minska föroreningsbördan från renat avloppsvatten såväl som kostnaderna som tillkommer vid förorening. Återvinning av renat avloppsvatten har utvecklingspotential och ger många fördelar, men trots detta är återanvändandet av vatten inte allmänt tillämpat bland många av medlemsstater, däribland Sverige.

Samrådet är öppet till och med den 7 november 2014.

För mer information om samrådet 

/Erica Rönnqvist

10 Sep 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information