Biometan som framtidens energikälla

Inom ramen för Partnership for Sustainable Energy 2020 (IPSE), en samverkan mellan sex europeiska regioner och städer för att främja biometan, anordnade BioFuel Region i samarbete med North Sweden European Office en workshop om biogas och naturgas för framtida hållbara energikällor.

Inledningstalare för denna workshop var Antonio Tricas från EU-kommissionens generaldirektorat för transport (DG MOVE). Tricas berättade om EU-kommissionens pågående arbete samt planerade lagstiftningsinitiativ inom området med fokus på infrastruktur för alternativa bränslen. EU-kommissionen ser, på lång sikt, både naturgas och biometan som viktiga alternativa bränslen vilket behövs för att byta ut olja som energialternativ för transport. EU-kommissionen ser att de båda har en stor potential att bidra till diversifieringen av drivmedel för transportmarknaden. Vidare betonar de att naturgas ger betydande miljöfördelar i form av minskade koldioxidutsläpp, i synnerhet när det blandas med biometan. Fordon med komprimerad naturgas (CNG) och 100 % biometan som drivmedel är baserade på en mogen teknologi och kan användas i vanliga förbränningsmotorer. 

Antonio Tiracs
Antonio Tricas, EU-kommissionen

Gällande EU-kommissionens pågående arbete berättade Tricas om de mål som finns uppsatta innan 2030 inom ramverket för energi- och klimatpaketet. Detta ramverk beskriver exempelvis det bindande målet att reducera utsläpp av växthusgaser i EU men minst 40 % under 1990 års nivå, innan 2030. Detta mål är inte specifikt för transport men Tricas uttryckte förhoppningar om att transportsektorn kan minska utsläpp av växthusgaser med 20 % från 2008 års nivå. Vidare nämndes mål om öka energieffektivitet med 27 % samt öka förnybar energi inom EU med 27 % från dagens 15 %. Under 2016 kommer EU-kommissionen att presentera ett nytt lagförslag gällande hållbar bioenergi.

Biogas i norr

Anna Säfvestad Albinsson från BioFuel Region lyfte i sitt anförande fram Skellefteå kommun som en framgångssaga på området biogas. Kommunen är koordinator  för TEN-T projektet projektet BioGaC, som bland annat planerar och bygger fler tankställen för biogas längst med norrlandskusten från Sundsvall i söder till Piteå i norr. Skellefteå Kommun har en utvecklad infrastruktur för biogas – från hushållsavfall till biogas som bränsle för fordon. Detta började med Tuvan, norra Sveriges andra anläggning som producerar biogas för fordon. Anläggningen är ägd av kommunen, vilket medför att intäkterna går tillbaka till Skellefteås invånare. Biogasen som produceras i anläggningen driver stadens lokalbussar och antalet privata fordon som drivs av den lokalproducerade biogasen stiger. 

Anna Albinsson biometan
Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region

Säfvestad Albinsson poängterade vidare att det finns stora utmaningar för Norra Sverige när det kommer till biogas. Ett svagt politiskt engagemang för biometan och ett instabilt politiskt ramverk, både inom EU och Sverige, är ett exempel på något som står i vägen. Andra hinder i norra Sverige är bland annat de långa avstånden mellan stadskärnor samt att det europeiska gasnätet inte sträcker så långt norrut.

Läs mer om Workshopen här
Läs mer om BioFuel Region här

/Oskar Ivarsson 

16 Okt 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information