Engagera dig i vattenfrågor på EU-nivå

Den 10 februari, 2016 kommer det att hållas en konferens om European Innovation Partnership on Water i Leeuwarden i Nederländerna. Temat för konferensen kommer att vara: "How is water innovation succeeding in Europe?" Lokala politiker i EU bjuds in av EU-kommissionären Karmenu Vella, ansvarig för bland annat miljöfrågor, till ett möte i Leeuwarden för att utveckla en strategi för att trygga framtiden för vatten i europeiska städer.

Det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom vatten, är ett initiativ inom EU:s Innovationsunion 2020 och lanserades 2012, med stöd av EU-kommissionen och samordnas av generaldirektoratet för miljö. EIP inom vatten underlättar utvecklingen av innovativa lösningar för att hantera stora europeiska och globala vattenproblem och stödja genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten.

EIP:s vattenkonferens kommer att lyfta förebilder inom vattenfrågor och följas av ett antal sidomöten. Deltagarna kommer under konferensen att lära sig om Leeuwardens unika funktioner, delta i besök på plats i den norra delen av Nederländerna samt ges möjlighet att visa upp sitt eget arbete, delta i en rad sidomöten före och efter evenemanget.

Stora vattenutmaningar i EU

Europas städer står inför flera vattenproblem, bland annat grundvatten över exploatering, historisk förorening, hållbar finansiering av infrastruktur för vatten, torka och översvämningar. Alla dessa förvärras hela tiden på grund av befolkningstillväxt och klimatförändringar. Samtidigt är europeiska städer på första plats för att utveckla och genomföra vattenlösningar. Evenemanget kommer att fokusera på förebyggande av översvämningar, miljövänlig infrastruktur, cirkulär ekonomi, vattnets kvalitet och kvantitet och vattnets roll i den urbana dagordningen.

Miljömässiga och socioekonomiska skillnader kommer att kräva olika lösningar inom sina lokala sammanhang. Därför är det viktigt att ha lokala politiker och stadsrepresentanter från hela Europa runt bordet.

Läser mer om EIP vatten konferens. 

/ Alexandra Strömbäck 

17 Nov 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information