EP godkänner fiskeförvaltningsplan

Den 28 april röstade Europaparlamentet under sin plenarsession i Strasbourg igenom en flerårig plan för förvaltningen av torsk, skarpsill och sill/strömming i Östersjön. Nästa steg är att förhandla om planen ifråga tillsammans med medlemsländernas fiskeriministrar i ministerrådet.

EU:s nya gemensamma fiskeripolitik trädde i kraft år 2014, och den förvaltningsplan som nu godkänts av Europaparlamentet är den första som antagits sedan dess. Det faktum att planen sträcker sig över flera år ska bidra till att fisket blir mer hållbart samtidigt som förutsägbarheten ökar för fiskeribranschen i Europa. 

Det huvudsakliga målet med förvaltningsplanen är att säkerställa att fisket av nämnda arter håller sig inom det så kallade ”maximala hållbara uttaget”, vilket innebär att det inte fiskas mer av en given arts bestånd än att det hinner återställa sig till samma nivå nästföljande år. Europaparlamentet anser att uttaget av fisk ska vara 80 procent av maximalt hållbar nivå, vilket förkortas MSY, maximum sustainable yield.

Sedan 2008 har det funnits en förvaltningsplan för torsken i Östersjön, men sillen och skarpsillen omfattas inte av denna, vilket alltså tycks bli fallet med den nya förvaltningsplanen som ska ersätta den från 2008. Enligt Europaparlamentet är en gemensam plan mycket mer effektiv för att uppnå ett hållbart fiske i Östersjön, än om det skulle antas en enskild plan för var och en av de tre arterna. Bakgrunden till detta är att de tre arterna har ett tydligt samspel i näringskedjan: torsken äter skarpsill och i viss utsträckning även sill/strömming. Skarpsill och sill lever å sin sida ibland på rom från torsken. I och med detta har förvaltningen av en av arterna stora konsekvenser för möjligheterna till att fiska övriga två. 

Nu väntar tuffa förhandlingar mellan Europaparlamentet och medlemsstaterna innan förvaltningsplanen kan träda i kraft. Frankrike, Spanien och andra fiskenationer vill till exempel inte ha en marginal till MSY.

Vidare läsning
Läs mer om förvaltningsplanen på Europaparlamentets hemsida. Under länken hittar du även alla relevanta dokument samt inspelningen av debatten inför Europaparlamentets omröstning. 

 

/Kalle Eriksson

12 Maj 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information