EU positionerar sig inför FN klimatförhandlingar i Paris

EU förbereder sig nu inför FN:s klimatmöte som äger rum den 30 november-11 december. Målet är att få ett globalt bindande avtal för hur klimatpåverkan ska minska och hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader.  På ett extrainsatt miljörådsmöte som ägde rum i Bryssel den 18 september enades EU:s medlemsländer om sin gemensamma förhandlingslinje inför klimatmötet COP21 i Paris senare i år. De antagna slutsatserna ger EU ett mandat att vara pådrivande för ett ambitiöst och långsiktigt hållbart avtal som binder alla länder vid ett starkare klimatarbete.

Ministerrådet höll en diskussion inför klimatförhandlingarna i Paris, COP21, i syfte att inleda arbetet med att utveckla EU:s position. Medlemsländerna och EU-kommissionen betonade att EU fortsatt bör eftersträva ett rättsligt bindande avtal med brett deltagande och vikten av att hitta vägar framåt för att nå detta mål.

– Vi är redo att sluta ett ambitiöst, omfattande och bindande globalt klimatavtal och vi kommer inte att nöja oss med något mindre än det, sade EU: miljökommissionär Miguel Arias Cañete efter mötet.

Bland annat vill EU uppnå dessa utsläppsmål:

  • Utsläppen ska nå sin högsta nivå senast 2020.
  • År 2050 ska växthusgaser minska med minst 50 procent jämfört med 1990 års nivåer. 2100 ska nivåerna vara nära noll.
  • Till år 2030 ska EU-länderna minska sina växthusgasutsläpp med minst 40 procent jämfört med 1990.

 

Sverige klimatmål är mer ambitiösa än EU:s mål
Svenska utsläppsmålen av växthusgaser ska vara en minskning med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990 och 2050 är målet att Sverige är utan nettoutsläpp av växthusgaser.  Åsa Romson, klimat- och miljöminsiter och som representerades Sverige på ministerrådsmötet, var nöjd över EU:s gemensamma förhandlingslinje.

– EU:s klimat- och miljöministrar har nu tagit en stark förhandlingsposition inför klimattoppmötet med krav på en ambitiös process som binder alla länder, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson i regeringens pressmeddelande.

EU:s stats- och regeringschefer enades 24 oktober 2014 om följande klimatmål för 2030
Minska växthusgasutsläppen med minst 40 procent i jämförelse med nivån 1990. Andelen förnybar energi ska vara 27 procent. Energieffektiviseringen ska vara 27 procent.

Läs Ministerrådets pressmeddelande 

/ Alexandra Strömbäck 

 

23 Sep 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information