EU:s kommissionär för Energiunionen på Sverigebesök för att diskutera framtidens förnybara energi

Sveriges energiminister Ibrahim Baylan och Maroš Šefčovič, vice ordförande för EU-kommissionen och ansvarig för Energiunionen träffades den 13 oktober i Stockholm. De diskuterade möjliga lösningar på energiomställningen inom EU med särskild fokus på bioenergins roll. Besöket i Sverige var en del av Maroš Šefčovič ”Energiunionen turné” där han besöker alla EU:s medlemsländer.

EU-kommissionen har slagit fast att Europa ska bli värdsledande på förnybar energi, något som den svenska regeringen stödjer. Sverige vill vara ett föregångsland i energiomställningen och utvecklingen av en konkurrenskraftig industri kring denna. Tack vare en medvetna politiska val har Sverige minskat sin användning av fossila bränslen under de senaste årtiondena.

Ibrahim Baylan betonade att Sverige har visat att det är möjligt att minska klimatutsläppen och samtidigt ha en stark ekonomisk tillväxt. Maroš Šefčovič och Ibrahim Baylan uttalar sig i regeringens pressmeddelande att Sverige och EU ska visa att lösningen på energiutmaningen och klimatfrågan är en fantastisk möjlighet som kan bidra till både hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.

Så blir Europa världsledande på förnybar energi

Biomassa är den i särklass största förnybara energikällan i Sverige. Den är dessutom konkurrenskraftig och tekniken för att utnyttja den finns redan på plats. Bioenergi har därmed stor potential att bidra till Energiunionens mål om både ökad försörjningstrygghet och minskade klimatutsläpp. 

Programmet den 13 oktober avslutades med att besöka Fortum Värmes biobränsleeldade kraftvärmeverk. Ibrahim Baylan berättar:

- Från svensk sida ville vi belysa i praktiken hur vi använder biobränslen och vilken plats de kan ta i EUs energiomställning. Inom värmesektorn och som drivmedel för transporten kan de spela en nyckelroll.

De två viktigaste områdena där biobränslen kan spela en roll är:

1.)    Värmesektorn. Kol och gas dominerar idag stort i de flesta medlemsstaters produktion av el och värme. Sverige har demonstrerat att omställningen av värmesektorn är möjlig. Utbyggnaden av fjärrvärmen har varit en lönsam och strategiskt viktig investering som möjliggjort energieffektivisering, effektiv avfallshantering och ökad användning av billiga biobränslen. Idag täcks halva uppvärmningsbehovet med fjärrvärme och fossilanvändningen har minskat från 91 procent till 8 procent mellan år 1980 och 2014. En liknande omställning skulle mycket väl kunna göras i många andra europeiska länder.

2.)    Transportsektorn. Transportsektorn är fortfarande över 90 procent fossilbränslebaserad. Sverige är det enda land som redan har uppnått, och överträffat, EU-målet om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020. Sverige nådde 18,7 procent redan år 2014. Fortsatta insatser på både gemensam och nationell nivå är centralt för omställningen till en hållbar transportsektor.

Europa står inför stora utmaningar på energisidan för att gå en fossilfri framtid till mötes.  I detta energisystem kommer biobränslen, sol, vind, våg och vattenkraft att samspela menar både Ibrahim Baylan och Maroš Šefčovič. 

Läs regeringens pressmeddelande 

Läs EU-kommissionens informationsblad om Energiunionens fördelar för Sverige

Mer om besöket på EU-kommissionens hemsida

/ Alexandra Strömbäck 

19 Okt 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information