Förberedelser i EU inför ett nytt internationellt klimatavtal i Paris

Klimatförändringarna är en fråga som diskuteras flitigt i EU. När Kytotoprotokollet löper ut år 2020 behövs ett nytt globalt avtal och tanken är att det ska färdigställas under FN:s klimatkonferens i Paris (COP21). 

Under onsdagen den 28 januari diskuterades det i Europaparlamentets plenum i Bryssel rörande färdplanen till ett nytt klimatavtal. Flera Europaparlamentariker fanns på plats tillsammans med representanter från Ministerrådet och EU-kommissionen.

EU-kommissionär för klimatåtgärder och energi, Miguel Arias Cañete, var tydligt med sin vision. Ett Parisprotokoll som ska vara dynamisk, transparent och rättsligt bindande. Han föreslog ytterligare klimat- och energimålsättningar i EU, men det gäller att alla länder arbetar hårt för att kunna nå en ny överenskommelse. 

Många talare krävde en snabb förstärkning av den europeiska utsläppsplanen, ett mål för vilken lagstiftning som diskuteras för närvarande i miljöutskottet.

Mathias Groote, tysk Europaparlamentariker, var tydlig med att EU bör ha en färdig plan så att det finns en stabil grund när förhandlingarna startar under hösten 2015. På sätt kan EU fortsätta vara i frontlinjen när klimatutmaningarna ska mötas.

Kommissionär Cañete poängterade vidare att framgång nås om klimatmålen kan integreras i nationell utveckling samt betonade vikten av att hjälpa utvecklingsländer med sina klimatprocesser. 

COP21 kommer att äga rum mellan den 30 november och 11 december 2015 i Paris, Frankrike. Förväntningarna på konferensen är stora då tanken är att ett nytt bindande klimatavtal ska komma till stånd senast detta år. 

Läs mer här:

Läs Europaparlamentets infoblad om klimatförhandlingarna

Läs mer på Europaparlamentets hemsida

//Kejvan Bexenius

03 Feb 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information