Gör din röst hörd om EU:s Miljöprogram

I ett nytt samråd samlar EU-kommissionen in åsikter om LIFE-programmet, EU:s miljöprogram för miljö- och klimatåtgärder. Samrådet är en del i den halvtidsöversyn av miljöprogrammet som nu pågår och syftar bland annat till att utvärdera dess effektivitet, relevans och värde för EU.

EU:s miljöprogram, LIFE-programmet för miljö- och klimatåtgärder, ska nu utvärderas av EU-kommissionen i en halvtidsöversyn. Programmet är EU:s finansieringsinstrument för åtgärder gällande klimat och miljö och är indelat i två delprogram. Delprogrammet ”miljö” omfattar tre prioriterade områden: miljö och resurseffektivitet, natur och biologisk mångfald samt miljöförvaltning. Delprogrammet för klimatåtgärder omfattar främst åtgärder rörande klimatförändringar såsom anpassning, klimatpolitik och allmän information.

I halvtidsöversynen av programmet vill nu EU-kommissionen utröna vilka resultat programmet hittills har kommit fram till, huruvida det är effektivt, hur relevant det är, om programmet medför ett mervärde till EU samt hur hållbart programmets åtgärder de facto är.

Som en del i utvärderingen kan nu såväl privatpersoner som företag och offentlig verksamhet ge sin syn på LIFE-programmet. Resultaten från de inkommande svaren kommer att beaktas och vara relevant i synnerhet för framtagandet av arbetsprogramet för genomförande av Life-programmet för 2018-2020


Läs mer om halvtidsöversynen här

Ge din syn på LIFE-programmet här

/Oskar Ivarsson

19 Okt 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information