Högre ambitionsnivå krävs för att bromsa förlust av biologisk mångfald till 2020

Den 2 oktober, publicerade EU-kommissionen en halvtidsrapport om EU:s strategi för biologisk mångfald. Rapporten beskriver hur arbetet hittills fortgått och visar att det på vissa områden gjorts framsteg. Dock krävs en högre ambitionsnivå från medlemsländerna för att fullgöra sina åtaganden. Rapporten visar även att de föreslagna åtgärderna, med stöd av tillräcklig finansiering, kan skydda och återställa naturen.

År 2011 antog EU en strategi för att hejda förlust av biologisk mångfald fram till 2020. Strategin syftar till att hejda förstörelsen av ekosystemtjänster och i möjligaste mån återställa dem senast 2020 samt bidra till att globalt hejda förlust av biologisk mångfald. Den halvtidsrapport EU-kommissionen idag (2 oktober) publicerat visar att vissa framsteg har gjorts men att det krävs större ansträngningar från medlemsländerna för att omsätta EU:s politik. Rapporten pekar på att EU:s naturskyddslagstiftning måste genomföras på ett bättre sätt i medlemsländerna, då 75 % av vad man kallar viktiga livsmiljöer i EU befinner sig i ett ofördelaktigt läge med många arter som hotas av utrotning.

Rapporten menar att en effektiv integrering av aspekter rörande biologisk mångfald i politikområden såsom jord- och skogsbruk är en viktig del i att hejda förlusten av biologisk mångfald. En grund till effektiv integrering finns i och med EU:s gemensamma jordbrukspolitik, men dess framgång avgörs av till vilken grad medlemsländerna väljer att implementera åtgärder på nationell nivå.

Framsteg har gjorts när det gäller att fastställa viktiga politiska ramar: den nya gemensamma policyn om fiskeri, förordningar om invasiva främmande arter och timmer samt införandet av bestämmelser kring biologisk mångfald i bilaterala handelsavtal, menar EU-kommissionen. Rapporten menar dock slutligen att det är brådskande att intensifiera genomförandet av åtgärder på alla policyområden samt betonar vikten av starka partnerskap och fullständigt engagemang från aktörer på alla nivåer.

– Vi kan dra många lärdomar av den här rapporten.  En del goda framsteg har gjorts, och det ges goda exempel som kan stå som förebild, men mycket återstår att göra för att vi ska kunna åtgärda bristerna och nå våra mål för biologisk mångfald fram till 2020. Det finns inget utrymme för självbelåtenhet, förlust av biologisk mångfald innebär att vi förlorar vårt livsuppehållande system. Det har vi inte råd med, och det har inte heller vår ekonomi, säger Karmenu Vella, kommissionär med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske.

Läs halvtidsrapporten om biologisk mångfald här 

Läs strategin från 2011 här 


/Oskar Ivarsson

06 Okt 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information