Kompromissförslag biobränslen plenum

Den 28 april röstade Europaparlamentets plenum igenom det kompromissförslag som avser att främja omställningen till nyare, så kallade avancerade, biobränslen.

Kompromissen gäller det förslag (COM/2012/0595) om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen samt ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor som presenterades av EU-kommissionen i oktober 2012.

Som North Sweden tidigare rapporterat har det rått stora meningsskiljaktigheter kring det ursprungliga lagförslaget. Det har varit en komplicerad process att nå fram till en överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet i frågan. Förslaget som nu godkänts är resultatet av de förhandlingar som har förts.

Diskussionerna har bland annat handlat om hur mycket biobränsle som får tillverkas av odlade grödor och omställning till alternativa källor som avfall, restprodukter och alger är huvuddelar i en ny lag om biobränslen. Syftet med lagen är att minska utsläppen av växthusgaser orsakade av att jordbruksmark alltmer används för att odla biobränslegrödor. Lagtexten har förhandlats fram mellan EU-ländernas ministerråd och parlamentet, lett av Nils Torvalds, finsk ledamot (ALDE) i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Efter omröstningen var det tydligt att den lagtext som de båda institutionerna slutligen enades om inte nådde upp till Torvalds ursprungliga förhoppningar. Han sammanfattar Europaparlamentets ståndpunkt:

”Vi hade mycket högre mål. Både när det gäller minskningar av växthusgaser och teknologiska framsteg. Om Europa inte gör framsteg, kommer vi att hamna efter.”

Utöver en minskning av den tillåtna andelen konventionella biobränslen från 10 till 7 procent innebär överenskommelsen bland annat att EU-kommissionen ska kartlägga och offentliggöra uppgifter om koldioxidutsläpp till följd av indirekta förändringar av markanvändningen (ILUC, indirect land-use change). Vidare måste samtliga medlemsländer införa nationella mål om användandet av avancerade biobränslen senast 18 månader efter att den nu godkända regleringen trätt i kraft.

Bakgrund
Enligt dagens lagar måste EU-länderna se till att förnyelsebar energi står för minst 10 procent av energiförbrukningen inom transportsektorn år 2020. Den nya lagen innehåller följande:

  • Första generationens biobränslen (från grödor som odlas på jordbruksmark) får högst utgöra 7 procent av den slutgiltiga energiförbrukningen inom transportsektorn år 2020
  • Drivmedelsleverantörerna måste rapportera in till EU-länderna och EU-kommissionen om hur mycket extra utsläpp som orsakas av att man slutar odla livsmedel och i stället odlar biobränslegrödor, d.v.s. av indirekta ändringar av markanvändningen – ILUC
  • EU-kommissionen ska sedan rapportera och offentliggöra uppgifter om ILUC-relaterade utsläpp
  • Efter detta ska EU-kommissionen återrapportera till parlamentet och ministerrådet om ILUC-utsläpp bör räknas in i nuvarande hållbarhetskriterier

 

Senast 2017 ska ändringarna i direktiven vara inskrivna i nationell lagstiftning.

Vidare läsning
Europaparlamentets pressmeddelande med anledning av omröstningen. 

 

/Kalle Eriksson 

29 Apr 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information