Östersjöländerna tecknar nytt avtal om en utvidgad energimarknad i EU

Den 8 juni undertecknade EU-kommissionen och länderna i Östersjöområdet ett samförståndsavtal om en modernisering och förstärkning av energimarknader, även kallad Bemip (Baltic Energy Market Interconnection Plan). 

Bemip är till för att sammanlänka ländernas energimarknader genom att bryta Östersjöländernas isolering på energiområdet och på så sätt integrera dessa med EU:s energimarknader. Den nya förstärkningen innefattar nu ännu fler samarbetsområden t.ex. energieffektivitet, förnybar energi och försörjningstrygghet. Sedan tidigare var de befintliga samarbetsområdena inre energimarknaden, sammanlänkningar och kraftproduktion. Samförståndsavtalet syftar också till ett effektivare samarbete som ska leda till att Östersjöländerna blir del av det kontinentala Europas sammanhängande energiområde.

Samförståndsavtalet om en utvidgad sammanlänkningsplan för östersjöländernas energimarknader undertecknades av Sverige, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Norge (Danmark kommer att underteckna i ett senare skede).

Samtidigt undertecknades en deklaration rörande regionalt samarbete kring försörjningstrygghet på EU:s inre marknad av 12 europeiska länder. Ett regionalt samarbete med dessa grannländer är enligt EU-kommissionen en grundförutsättning för energiunionen samt en förutsättning för att kunna garantera obruten energiförsörjning och överkomliga priser för hushållen. 

EU-kommissionär med ansvar för klimatfrågor och energi, Miguel Arias Cañete, förklarade varför dessa överenskommelser är så viktiga. Cañete uttryckte att avtalen visar på det politiska stöd för ett starkare energisamarbete i Europa. Länderna i fråga är fast beslutna att optimera försörjningstryggheten genom ökad marknadsintegration vilket är en hörnsten i energiunionen, som i sin tur är en av Junckers viktigaste prioriteringar.

Den politiska deklarationen om regionalt samarbete för tryggad elförsörjning inom ramen för EU:s inre marknad undertecknades av Sverige, Tyskland, Danmark, Polen, Tjeckien, Österrike, Frankrike, Luxemburg, Belgien, Nederländerna, samt grannländerna Schweiz och Norge. Den omfattar politiska åtaganden om bättre samordnad nationell energipolitik, bland anat i fråga om försörjningstrygghet, effektivare utnyttjande av befintliga elnät och ökad integration av förnybar energi på de nationella marknaderna.

Nästa steg
Deklarationen visar att många regionala grupper av medlemsländer delar problemformulering kring utmaningarna som finns samt möjligheter för ytterligare integration av elmarknaden. Nu håller EU-kommissionen på att ta fram förslag till en reviderad elmarknadsutformning som ska presenterar under 2016. Nu till sommaren är det planerat att ett samrådsmeddelande om elmarknadens uppbyggnad ska läggas fram. 

Bakgrund

Bemips högnivågrupp skapades i oktober 2008, av EU-kommissionen och åtta medlemsländer (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige) samt Norge (som observatör). Bemip syfte är att skapa förutsättningar för energi i Östersjöområdet och till fullo integrera det i EU:s energimarknader. På hösten 2014 inledde EU-kommissionen en reform av Bemip-initiativet i syfte att ytterligare främja samarbetet i energifrågor inom Östersjöområdet.

Den politiska deklarationen om regionalt samarbete om trygg elförsörjning initierades av den tyska statssekreteraren med ansvar för energiomställningen (Energiewende), med syfte att göra elmarknaderna flexiblare och underlätta energiomställningen.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här 

Läs deklarationen och samförståndsavtalet här 

//Kejvan Bexenius

17 Jun 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information