rapport om implementering vattenlagstiftning

Måndagen den 9 mars  publicerade EU-kommissionen två rapporter rörande EU-lagstiftningen gällande vatten och denna lagstiftnings påverkan på kvalitén och hållbarheten av europeisk vattenförsörjning. Det huvudsakliga budskapet är att lagstiftningen har inneburit vissa framsteg, men att det fortfarande finns arbete kvar att göra.

Meddelandet från EU-kommissionen den 9 mars fastslog att politiska åtgärder rörande vattenförsörjning kan vara en källa till grön och blå tillväxt och att teknologiska framsteg inom området hör till kärnan av ekologisk innovation.

Utöver detta poängterade EU-kommissionen att ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) har bidragit till att utveckla en dynamisk, världsledande vattensektor som involverar 9 000 små och medelstora företag (SME) som tillsammans står för nästan 500 000 arbetstillfällen i Europa. För att uppnå målen rörande miljö och hållbarhet krävs dock en bättre implementering av lagstiftningen.

Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för miljö, maritima frågor och fiskeripolitik, hävdar till exempel:

 ”(…) Medlemsländer behöver vidhålla och förstärka åtgärderna för att implementera Ramdirektivet för vatten samt Översvämningsdirektivet för att gynna människor, naturen och miljön med hänvisning till miljöförstöring, överdrivet vattenuttag samt förändring i floder. För detta ändamål bör möjligheterna till EU-finansiering utnyttjas till fullo.”

Just den ofullständiga användningen av EU-investeringar är något som EU-kommissionen lägger stort fokus vid i sin kommunikation. En genomgång av den föregående programperioden (2007-2013) visar att flera medlemsstater inte har utnyttjat alla tillgängliga medel, trots att investeringar fortfarande är nödvändiga inom många områden. Exempel på sådana områden som nämns är behandlingen av avloppsvatten samt att minska risken för översvämningar genom att återställa flodslätter och våtmarker.

Övriga problemområden som pekas ut är överdrivet vattenuttag för konstbevattning runt Medelhavet och Svarta havet, utbredd förorening till följd av näringsmedel inom jordbruket samt förändringar av vattenflöden till följd av dåligt planerad vattenkraft och översvämningsskydd.  För att förbättra implementeringen i varje medlemsland och komma till rätta med dessa problem ämnar EU-kommissionen lägga fram ett antal handlingsrekommendationer. Dessa kommer att presenteras i Bryssel mellan den 23 och 24 mars 2015, då The European Water Conference hålls för fjärde gången i ordningen.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida.

 

/Kalle Eriksson

12 Mar 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information