Samråd om fågeldirektiv

I sin pågående översyn av EU:s fågel- och habitatdirektiv undersöker nu EU-kommissionen huruvida kostnaden för implementeringen av EU:s naturdirektiv är rimliga och i proportion till de resultat som uppnåtts.

Översynen av naturskyddslagstiftningen är en del av EU-kommissionens pågående arbete för enklare och billigare EU-lagstiftning, kallat REFIT. Som ett led i detta har man nu konsulterat berörda aktörer om fågel- och habitatsdirektivens nytta tillsammans med synpunkter på bl.a. direktivens kostnad, effektivitet och relevans. Konsultationen kommer pågå fram till den 24:e juli och ett de preliminära resultaten kommer att presenteras i oktober.

EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, har tidigare diskuterat möjligheten att revidera eller slå samman de båda direktiven. Detta följdes av starka motreaktioner och EU-kommissionen har därefter varit noga med att påpeka att det inte är tal om att försvaga lagstiftningen. 

Mer om samrådet

/Martha Bahta

12 Maj 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information