Samråd om klimat 2030

Nu kan du svara på EU-kommissionens samråd om utarbetandet av ett lagstiftningsförslag om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser för att uppfylla EU: s åtagande ur ett 2030 perspektiv. Ett separat samråd tar upp växthusgasutsläpp från markanvändning (LULUCF-sektorn). Sista svarsdag är den 18 juni.

EU-kommissionen lanserar ett offentligt samråd om utarbetandet av ett lagstiftningsförslag om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser för att uppfylla EU:s åtagande om växthusgasutsläppen ur ett 2030 perspektiv. Det handlar om en fortsättning under perioden 2021-2030 i det aktuella beslutet 406/2009/EG om medlemsländernas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med EU:s gemensamma åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (Effort Sharing Decision, ESD).

I beslutet om insatsfördelning (Effort Sharing Decision, ESD) ska mål för minskade utsläpp av växthusgaser för varje medlemsland beslutas för de sektorer som inte omfattas av EU: s utsläppshandelssystem. Den omfattar för närvarande cirka 55% av de totala utsläppen av växthusgaser i EU och innehåller utsläpp av växthusgaser från källor som CO2-utsläpp från vägtransporter, uppvärmning av byggnader, småindustri och så kallade icke-CO2-utsläpp från jordbruk och avfall . ESD inkluderar inte utsläpp eller upptag från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). Varje medlemsstat har en utsläppsminskning eller begränsning åtaganden för 2020 enligt detta beslut, som varierar mellan -20% och + 20% jämfört med dess 2005 utsläppen av växthusgaser.

Detta samråd tar upp beslut om fördelning av insatserna. Samrådet syftar till att samla in bevis, erfarenheter, förslag och synpunkter med anknytning till utformingen efter av ESD soch fokuserar på flera frågor, bland annat:

  • flexibilitetsmekanismer som föreskrivs ESD att säkerställa övergripande kostnadseffektivitet,
  • övervakning, rapportering och efterlevnad,
  • tillvägagångssättet för nationella utsläppsminskningsåtagandena i ESD och kompletterande EU-omfattande åtgärder för att uppnå minskning av utsläppen.


Sista dagen att svara på samrådet är den 18 juni.

Svara på samrådet om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med EU åtagande om minskning av växthusgasutsläppen till 2030

Samråd om utsläppen av växthusgaser från jordbruket och markanvändning
Ett separat offentligt samråd adresserar utsläppen av växthusgaser från jordbruket och markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för EU:s klimat- och energi ramverk 2030. 

Sista dag att svara är 18 juni.

Samråd om EU:s klimat- och energistrategi för 2030 – växthusgasutsläpp från markanvändning (LULUCF-sektorn)

Bakgrund:
Den 24 oktober 2014 uttryckte EU: s ledare sin önskan att arbeta för ett inhemskt mål om minst 40% minskning av utsläppen av växthusgaser till 2030 jämfört med 1990 nivåer tillsammans med andra byggstenar för ett ramverk för klimat- och energi 2030.  Ramverket 2030 syftar till att göra EU:s ekonomi och energisystem mer konkurrenskraftigt, säkert och hållbart och sätter ett mål på minst 27% för förnybar energi och energieffektivisering. 

/Martha Bahta 

15 Apr 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information