Seminarium om Regionala strategier och bioekonomi

Den 20 mars hölls seminariet Boosting economic growth and facilitating investments through the bioeconomy: how to build effective regional strategies? om hur regioner arbetar genom innovationsstrategier för att bidra till utveckling av en konkurrenskraftig biobaserad ekonomi i Europa.

Seminariet arrangerades av regionkontor verksamma inom arbetsgruppen för Bioekonomi inom ERRIN-nätverket i vilket North Sweden ingår. På inbjudan av North Sweden, medverkade från Norra Sverige medverkade Magnus Matisons, BioFuel Region, i expertpanelen.

North Sweden var på plats när seminariet hölls på Regikommittén i Bryssel.  

Det var en heldag som startade med välkommande och generella nyckelfrågor kring den kommande dagen. EU-kommissionen medverkade med huvudtalare från såväl DG Growth och DG Research ansvar för kemisk industri höll en presentation om den industriella dimensionen rörande bioekonomi. Bioekonomi har, poängterade EU-kommissionen, massivt potential för skapandet av tillväxt och jobb men det finns flera utmaningar inom området. Bland annat de låga priserna för olja och gas, den starka konkurransen inom marknaden för förnyelsebar energi samt riskerna kring finansieringen. 

Bioekonomin behöver därför bli mer sektionsöverskridande inom industrin där en symbios mellan olika aktörer tas i bruk.  Det finns en stor potential för detta inom EU och bör ses som ett bredare koncept i den cirkulära ekonomin. 

150330 bioeko1

F.v: Andrea Lazzeri, Ewa Florczyk, Anders Olsson, Corolien Huisman, Asko Peltola, Cécile Guyon, Magnus Matisons

EU-kommissionen belyste under uppstartspresentationen om ”Hur man bygger effektiva regionala strategier inom bioekonomi” på värde-kedjor samt forskning och innovation och vidare att regioner har en stor del att spela i den fortsatta utvecklingen av bioekonomi och att det är viktigt att regioner agerar samt tar initiativ till att leda projekt samt arbeta på tydliga arbetsplaner. 2015 kommer att vara ett betydelsefullt år där finansiella medel finns för aktörer att ta del av bara en välarbetat bioekonomisk regional strategi finns på plats.

Det finns således en möjlighet för gränsöverskridande samarbeten, investeringsmöjligheter samt att bygga upp en stark policymiljö kring detta.

Norra Sverige var också representerade där i form av Magnus Matisons, Biofule Region, som berörde många spännande ämnen. 

”Enorma mängder fossila bränslen bränns i Europa idag. Endast cirka 4 % av den fossila oljans användning är för icke-bränsle men det finns planer för nya investeringar inom området. Men för att locka nya investerare behövs det en mer långsiktig och stabil energipolitik.  En framtida tillväxt av bioraffinaderier i länder med stora skogsresurser kommer att resultera i en ökning av arbetstillfällen och bidra till en trygghet för Europeisk energiförsörjning.

 Användningen av skogsbiomassa i Sverige och Finland är hållbar samt regleras av strikta lagar för skogsbruk. Nya regler för vilka typer av biomassa som kan användas enligt principen om kaskad kommer att effektivt döda dessa utvecklingar i sin linda, potentiella investeringar kommer att flyttas till länder där råvaror samt arbetskraft är billigt och miljölagstiftningen är svag. Regleringar för användningen av skogsbiomassa inom andra generationens biobränsle är endast ett sätt att fortsätta vara beroende av import av fossila bränslen. Förordningar bör slå ner på vad vi vill bli av med, inte vad vi vill främja.” menade Magnus Matisons. 

150330 bioeko2

Bioekonomi kretsar kring ekonomin som baseras på biologiska material. Målet är en hållbar produktion och användning av naturresurserna. För detta krävs sektorsövergripande arbete inom den cirkulära ekonomin.

– Europa måste gå över till en ekonomi som inte längre är beroende av olja, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. En ökad användning av förnybara resurser är inte längre ett alternativ, det är en nödvändighet. Vi måste driva på övergången från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle med forskning och innovation som motor. Det är bra för miljön, för livsmedels- och energitryggheten och för Europas framtida konkurrenskraft.

Fredagens fokus låg på att uppmärksamma den potential bioekonomin för med sig för regional utveckling samt sysselsättning. Det fanns ett intresse av att identifiera regionala styrkor och svagheter samt tillfälle för aktörer att dela med sig av erfarenheter. 

EU-kommissionens strategi för bioekonomi

EU-kommissionens strategi för hållbar bioekonomi har tre huvudpelare:

  •  Investeringar i forskning, innovation och kompetens för bioekonomin, däribland EU-finansiering, nationell finansiering, privata investeringar och större samverkan med annan politik.
  • Utveckling av bioekonomisektorernas marknader och konkurrenskraft genom hållbar intensifiering av primärproduktionen, omvandling av avfallsflöden till förädlade produkter och ömsesidiga mekanismer för lärande för att öka produktionen och resurseffektiviteten. Till exempel kostar det de europeiska skattebetalarna mellan 55 och 90 euro att hantera ett ton livsmedelsavfall, och det genererar 170 miljoner ton koldioxid. Detta avfall skulle kunna omvandlas till bioenergi eller andra biobaserade produkter och skapa jobb och tillväxt.
  • Förstärkt politisk samordning och medverkan av berörda parter genom inrättande av en bioekonomipanel, ett observationsorgan för bioekonomi och regelbundna konferenser med berörda parter.

 

Syftet med strategin är att skapa samverkan med och komplement till andra politikområden, instrument och finansieringskällor som har samma mål, till exempel Sammanhållningsfonden, den gemensamma jordbruks- och fiskepolitiken, den integrerade havspolitiken samt miljö-, industri-, sysselsättnings-, energi- och hälsovårdspolitiken. 

Seminariet organiserades av v European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)[1], och i nära samarbete med European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF) i sammarbete med Bio-based industries Consortium (BIC) och The European Bioeconomy Alliance. 

Läs mer om arrangemanget och ta del av presentationerna här

Läs Europaforum Norra Sveriges positionsdokument om Bioekonomi här

Läs EU-kommissionens antagna meddelande för bioekonomi här

//Kejvan Bexenius & Mona Mansour


[1] ERRIN: http://www.errin.eu/

30 Mar 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information