Smarta elnät som central del i reformerandet av energimarknaden

Smarta elnät är avgörande för EU:s energiunion påpekar EU-kommissionär Maroš Šefčovič med ansvar för energifrågor vid InnoGrid2020+ konferensen den 1 april. Dessa elnät som balanserar både sol- och vindkraft med en flexibel efterfrågan på energi kan ge samma effekt som USA har fått av sin tillgång till skiffergas, det vill säga låga energikostnader samt en självständig energiförsörjning menade Šefčovič.

Tidigare har EU-kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi, Miguel Arias Cañete, sagt att smarta elnät är en central del i den nya EU-kommissionens vision om ett EU som är värdsledande inom förnybar energi samt för reformerandet av energimarknaden. 

Cañete fortsatte med att poängtera att smarta elnät fungerar och kan reducera infrastrukturkapaciteten som behövs för att möta efterfrågan med upp till 30 %, dvs genom att vara mer energieffektivt. Det fanns även tydliga mål som EU-kommissionären tog upp på konferensen: I dag kommer 25 % av Europas el från förnybara källor men det skulle kunna öka till 50 % år 2030 om vi får ett mer flexibelt elnät.

EU-kommissionären sade att offentliga fonder kommer bistå med finansieringen, exempelvis Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI – även kallad Junckerplanen), men att det även krävs privat finansiering.  

Tanken är att smarta elnät ska kunna integrera användningen av flertalet förnybara energikällor med varandra samt att försäkra ett lägre pris för konsumenterna. 

Regeringskansliet har definierat smarta elnät som:

”Intelligenta elnät eller smarta elnät (på engelska smart grid) är ett brett begrepp som beskriver framtidens moderna elnät med större utnyttjande av ny teknik som informationsteknik för kontinuerlig information om energiflöden i elnätet. Därigenom blir det SOU 2013:84 Eldrivna vägtransporter 533 lättare för elproducenter och elkonsumenter att anpassa sin elproduktion och elkonsumtion till prissignaler från marknaden. Hela kraftsystemet kan på det sättet bli mer flexibelt och nätet kan utnyttjas mer effektivt."

Läs hela talet av EU-kommissionär Maroš Šefčovič

Läs hela talet av EU-kommissionär Miguel Arias Cañete

//Kejvan Bexenius

14 Apr 2015 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information