Sverige och vår region i FP7

VINNOVA har nu sammanställt Sveriges deltagande i EU:s sjunde ramprogram för Forskning och Innovation/FP7 (det nu pågående är Horizon 2020). Varav många projekt fortfarande pågår.

Rapporten visar att Sverige var bland de tio mest framgångsrika länderna under hela programmets gång. Och totalt fick de svenska deltagarna 1,7 miljarder euro.

Från vår region toppar Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, även om både SLU och FOI ligger högre i statistiken men då räknad utifrån sin verksamhet i hela Sverige (båda finns även i Umeå). Inräknat medverkan från näringslivet och offentlig sektor toppar Norrbotten deltagandet.

  •  Västerbotten deltar i 105 projekt och koordinerar 17. Total intäkt 33 751 745 Euro.
  •   Norrbotten deltar i 144 projekt och koordinerar 8. Total intäkt 45 546 487 Euro.


Rapporten innehåller även ”En studie av möjligheter och utmaningar” med fokus på offentliga sektorns deltagande och där North Sweden European Office ingått i VINNOVAs/SKL:s ”Tolkningsgrupp”. Rapporten lyfter exempelvis fram att Region Västerbotten (inkluderande VLL) driver ett samarbetsprojekt (VEUPO) som involverar Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå samt Umeå och Skellefteå kommun och med North Sweden European Office som adjungerad medverkande. VEUPO syftar bla. till att regionen ska bli en starkare aktör på EU-arenan. (VEUPO/Virtuella EU Project Office).

Mer information och rapporten i sin helhet finns tillgängligt här.

 

/Lars Wikman

26 Mar 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information