Vinnova SKL 21 april

Den 21 april anordnade VINNOVA tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett seminarium vid Sveriges ständiga representation i Bryssel. Ämnet som diskuterades var svensk offentlig sektors deltagande i forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020 som ett sätt att främja tillväxt och regional utveckling.

Av den kartläggning av Sveriges deltagande i EU:s tidigare ramprogram för forskning (FP7) som North Sweden tidigare rapporterat om framgick att den offentliga sektorn var delaktiga i 7 % av projekten som genomfördes. Denna andel var högre än genomsnittet i EU (5 %), men likväl höjs det röster för att den svenska offentliga sektorn bör öka sitt engagemang inom ramen för nuvarande Horizon 2020. Under seminariet gavs därför exempel hur detta kan uppnås samt vilka potentiella vinster som finns att hämta. 

På talarlisten återfanns representanter för EU-kommissionen, Sveriges ständiga representation, VINNOVA, SKL, lokala och regionala förvaltningar samt Europaparlamentariker Jens Nilsson (S).

Varför bör svensk offentlig sektor aktivt delta i Horizon 2020?
Johan Stierna från EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation höll i en presentation där han bland annat redogjorde för varför EU-kommissionen vill se en större delaktighet från offentliga aktörer. Stierna menade bland annat att resurserna i den europeiska offentliga sektorn generellt sätt minskar samtidigt som medborgarnas krav på densamma ökar. Detta ställer ökade krav på innovationsförmåga hos de offentliga aktörerna, och nya teknologier har stor potential att effektivisera leveransen av olika typer av välfärdstjänster. 

Jens Nilsson satte arbetet inom Horizon 2020 i kontext till regionaliseringsfrågan i Sverige, och poängterade att den regionala nivån ges större incitament att engagera sig i programmet i takt med att de politiska ansvarsområdena ökar:

”Det är helt enkelt så att du engagerar dig mer i frågor som du själv äger.”

Vidare har arbetet med regionala strategier och så kallad ”smart specialisering” enligt Nilsson blivit mer professionellt och välfungerande, vilket innebär att den regionala politiska nivån har större möjligheter att påverka samarbetet på europeisk nivå vilket bör göra det än mer attraktivt att delta i satsningar som Horizon 2020. Vad gäller smart specialisering lyftes biltestverksamheten i Norrbotten (som omsätter omkring 800 miljoner kronor årligen) fram som ett mycket lyckat exempel. 

Talarna poängterade också den stora vikten av regionalt samarbete för ett lyckat utfall, både vad gäller slutresultat och i påverkansarbetet på europeisk nivå. Jens Nilsson hävdade till exempel att det regionala samarbetet är ”helt fundamentalt när det kommer till att påverka”.

Exempel på den offentliga sektorns deltagande i dagsläget
Dagen bjöd också på presentationer där representanter från lokala och regionala förvaltningar berättade om deras organisationers deltagande i Horizon 2020 samt lärdomar som dragits från detta. Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen, berättade bland annat om projektet MoRE. Projektet ifråga delfinansieras av tidigare FP7 och går ut på att ge fler möjligheter att rekrytera erfarna forskare samt erbjuda forskare i regionen möjlighet till internationella utbyten. Projektet innebar att regionen antog en ny roll som forskningsfinansiär, vilket enligt Hammarström var en omställning att göra men samtidigt någonting som gav nyttiga lärdomar. Hon poängterade avslutningsvis att ansökningsprocessen var tidskrävande men att underlag från organisationer som gjort liknande ansökningar var ett mycket bra stöd, och uppmanade därför samtliga som är intresserade av att göra en ansökan att ta del av den ackumulerade kunskap som finns. 

På plats för att berätta om projekt och ansökningsprocesser fanns även Jenny Brodén, Karlstad kommun och Ulf Malmqvist, FoU-centrum Skåne. Enligt Brodén finns det tydliga incitament för offentlig sektor att delta i Horizon 2020:

”Forskning och innovation krävs i en modern kommun i dag till följd av de ökade kraven från medborgare i och med ny förbättrad teknik. Varför engagemang i Horizon 2020 är av intresse bygger på principen om att tillsammans är vi helt enkelt starkare.”

Malmqvist delade denna syn och framhöll värdet av samverkan som ett sätt att sprida kunskaper mellan regioner över hela Europa. Bland de viktigaste lärdomarna från FoU-centrum Skånes medverkan i programmet lyftes vikten av att ha en tydlig målbild i sin ansökan samt att ha full koll på den egna organisationens kostnader under projektet, för att på så sätt undvika underfinansiering.

Under våren kommer VINNOVA att hålla i ytterligare informationsmöten om Horizon 2020. Närmast den 21 maj i Stockholm och du kan läsa mer om dessa möten här.  

 

/Kalle Eriksson 

29 Apr 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information