20160509 Handbok grön upphandling

I april publicerade EU-kommissionen en helt omarbetad version av ”Buying green”, en handbok för att hjälpa offentliga myndigheter att köpa varor och tjänster med lägre miljöpåverkan.

Förhoppningen är att handboken också skall kunna fungera som värdefull referensdokument för beslutsfattare och företag som svarar på gröna anbudsinfordringar. Handboken publicerades för första gången 2004, och denna tredje upplaga innehåller bland annat:

-      vägledning om hur miljöhänsyn skulle kunna ingå i varje skede av upphandlingsprocessen enligt EU:s nuvarande regelverk som antogs 2014

-      praktiska exempel från upphandlande myndigheter i EUs medlemsstater

-      sektorspecifika Green Public Procurement (GPP) metoder (på svenska även kallade metoder för grön offentlig upphandling) gällande byggnader, vägtransportfordon, energianvändande produkter och livsmedelstjänster

Inom livsmedel finns ett svenskt exempel med. Det handlar om hållbar mat i Malmö som fastställt en policy med målet är att ha hundra procent ekologisk mat till 2020. I en pilotupphandling för Djupadal skola ställdes bland annat kravet att ekologiska produkter ska ingå i produktsortimentet med leveranser en gång i veckan som görs med fordon som uppfyller stadens kriterier hållbara transporter. Resultatet blev att 97 procent av all mat som serveras i matsalen var ekologisk med en påverkan på budgeten som blev minimal tack vare en övergång från köttprodukter mot säsongens grönsaker.

Handboken ”Buying green” kan alltså ses som ett ställningstagande från EU-kommissionen. Avsikten är att fler medlemsstater inom EU ska beakta miljöfrågor i upphandling på ett likartat sätt.

Ta del av EU-kommissionens handbok

/ Michele Cicchetti

09 Maj 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information