Energiunionen

Den senaste årliga sammanställningen från Eurostat visar att andelen förnyelsebar energi i EU nästan fördubblades mellan 2004 och 2014, från 8,5 % till 16 %. Sverige toppar listan med 52,6 % av energikonsumtionen från förnyelsebara källor – framför allt vattenkraft, bioenergi och vindkraft – och är det enda medlemslandet som passerat 50 %. På andra plats följer Finland och Lettland, båda med 38,7 %.

Inom EU pågår ett aktivt arbete inom energiområdet och ett gemensamt mål har tagits fram: år 2020 ska 20 % av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor. De enskilda länderna har dock egna nationella mål att nå. För Sveriges del är det 49 % år 2020. Av de 28 medlemsländerna var det redan 2014 nio som klarat sina mål, medan andra som Frankrike och Nederländerna har fortfarande en bit på väg. EU arbetar övergripande med fem olika dimensioner: att öka försörjningstryggheten, att stärka den inre energimarknaden, att öka energieffektiviteten, att minska användningen av fossila bränslen och att stärka forskning och innovation inom energiområdet.

Norra Sverige enat om energipolitik

Under det 21:a Europaforum Norra Sverige (EFNS) som hölls i Östersund den 13 mars 2015 antog de fyra nordligaste länen i Sverige ett gemensamt politiskt positionsdokument om EU:s energipolitik. Syftet är att vara tydliga med sina prioriteringar och gå fram med en gemensam energiagenda, något som kan ge Norra Sverige en starkare röst i EU-energidebatten och undvika risken att försvinna bland de många olika åsikter som finns i frågan i Europa. 

EFNS uttryckte sitt stöd för EU:s Energiunion och identifierade en rad gemensamma prioriteringar och utmaningar som är särskilt relevanta för Norra Sverige. Forumet lyfte bland annat fram att Norra Sverige har en stor potential att bidra till en trygg och hållbar energiförsörjning i EU, genom den goda tillgången till förnybar energi som finns i regionen och även genom sin unika spetskompetens inom energiområdet.

Om Europaforum Norra Sverige (EFNS)

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Vid de tillfällen då EFNS arrangeras antas ett antal positioner för att de fyra nordligaste länen i Sverige ska enas om gemensamma målsättningar och prioriteringar i EU-politiken.

Nästa EFNS går av stapeln i Piteå mellan 25-26 februari!

 

Läs hela sammanställningen från Eurostat

Läs EFNS:s positionsdokument om EU:s Energiunion

Läs om nästa EFNS-konferens i Piteå den 25-26 februari 2016

Läs mer om EU:s Energiunion

 

/ Michele Cicchetti

16 Feb 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information