EU investerar över 220 miljoner euro i gröna och koldioxidsnåla projekt

Life-programmet för miljö och klimatpolitik investerar totalt 398,6 miljoner euro i 144 nya projekt för en mer hållbar och koldioxidsnål framtid. Ett av de finansierade projekten ägs av länsstyrelsen i Västerbotten och koordineras tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten. Projektet erhåller 7,8 miljoner euro i EU-bidrag.

EU:s Life-program finansierar miljö- och naturskyddsprojekt i EU, grannländer och kandidatländer i syfte att skydda livsmiljöer och öka miljömedvetenheten. Sedan Life-programmets start 1992 har EU betalat ut över 1,5 miljarder euro i direktstöd och mobiliserat ca 2,7 miljarder euro. De har bland annat finansierat över 1 000 förvaltningsplaner för nätverket Natura 2000 som verkar för att skydda den biologiska mångfalden.

Inom denna finansiering är projekten uppdelade i sex olika områden:

-       56 projekt inom miljö och resurseffektivitet.

-       39 projekt inom natur & biologisk mångfald.

-       15 projekt inom miljöstyrning och miljöinformation.

-       16 projekt inom anpassning till klimatförändringar.

-       12 projekt inom begränsning av klimatförändringar.

-       6 projekt inom miljöstyrning och miljöinformation.

Ett av de finansierade projekten är ReBorN LIFE som ska restaurera vattendrag i Västerbotten och Norrbotten i syfte att biologiskt återställa vattendragen och öka dess livsmiljö. Behovet av restaurering i de sex vattendrag inom regionen kommer från en tidigare bedriven flottningsverksamhet och omfattar en ca 200 kilometer lång älvsträcka. Detta ska tillsammans med övriga projekt inom området ”natur & biologisk mångfald” stödja EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020. Projektet startade 7 juli i år och kommer att pågå i 5 år med en projektfinansiering på ca 7,8 miljoner euro. Fler regionala partners ingår i projektet. De älvar som projektet berör är Lögdeälven, Åbyälven, Byskeälven, Piteälven, Råneälven och Kalixälven.

De årliga utlysningarna inom Life-programmet öppnar vanligtvis under försommaren och har en deadline under hösten.

 

EU-kommissionens pressmeddelande om finansieringen

EU-kommissionens information om 2015 års projekt inom Life-programmet

16 Nov 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information