EU-strategi för uppvärmning och kylning

EU-kommissionen presenterar en ny strategi som kommer att optimera byggnaders och industriers värme och kyla, en sektor som står för 50 % av EU: s årliga energiförbrukning. Strategin omfattar en plan på att öka energieffektiviteten i byggnader och förbättra kopplingarna mellan elsystem och fjärrvärmesystem. Tanken är att detta ska öka användningen av förnybar energi och därmed fasa ut fossila bränslen och uppmuntra användningen av industriell spillvärme och -kyla.

EU-kommissionens värme och kyla strategi är det första EU-initiativet att ta itu med den energi som används för uppvärmning och kylning i byggnader och industrier. Genom att göra sektorn smartare, mer effektivt och hållbart, kommer beroendet av importerad energi att falla, kostnaderna sänkas och utsläppen minskas. Strategin är en nyckelåtgärd av energiunionens ramstrategi och kommer att bidra till att förbättra EU:s energisäkerhet och går även i riktlinje med COP 21 klimat agendan.

EU-kommissionen har inlett sin första strategi för att ta itu med den massiva användningen av energi, särskilt fossila bränslen. Strategin omfattar planer på att öka energieffektiviteten i byggnader, förbättra kopplingarna mellan elsystem och fjärrvärmesystem som i hög grad kommer att öka användningen av förnybar energi, och uppmuntra återanvändning av spillvärme och kyla som genereras av industrin.

Förslaget syftar också till att underlätta tillgången till information för konsumenterna och ge dem möjlighet att bättre förstå sin energianvändning och göra medvetna val som kan spara energi. 

Värme och kylsstrategin

För att minska energiläckaget från byggnader, maximera effektiviteten och öka andelen förnybar energi identifierar EU:s värme, -och kylstrategi följande åtgärder:

1)     Lättare renoveringar för byggnader

2)     Öka andelen förnybar energi

3)     Återanvändning av energiavfall från industrier

4)     Involvering av konsumenter och industrier

Det långsiktiga ramverket för värme och kylsstrategin

EU vill minska koldioxidutsläppen fram till 2050. Det innebär att Europa skulle spara cirka 40 miljarder euro på gasimport och 4,7 miljarder euro oljeimport per år. EU:s CO2-utsläpp skulle minska med 30 % och medborgarnas utgifter för uppvärmning och kylning i hemmen och byggnader skulle sänkas med 70 %. Luftföroreningar från uppvärmning och kylning minskas med mer än 90 %, vilket eliminerar relaterade hälsoproblem.

Industrin kan röra sig i samma riktning genom att dra nytta av de ekonomiska argumenten för effektivitet och nya tekniska lösningar. Det uppskattas att industrin skulle kunna minska energiförbrukningen med 4-5% 2030, och 8-10% 2050, bara genom att införa användbara och tillgängliga lösningar. Andelen förnybar energi skulle nå 30 % och banbrytande teknik skulle hjälpa industrin att minska koldioxidutsläppen.

Mer information 

Läs mer om EU-kommissionens strategi för en smart, effektiv och hållbar uppvärmning och kylning:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-311_en.htm

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-gas-and-heating-and-cooling-strategy

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_en.htm

 

/Aida Mehrazin 

16 Mar 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information