Förberedelser i EU för att genomföra klimatavtalet i Paris

EU-kommissionen presenterar en bedömning av konsekvenser och möjligheter för Europeiska Unionen av det nya globala klimatavtalet som antogs i Paris, december 2015. Bedömningen fokuserar på nästa steg i processen och huruvida Parisavtalet ska genomföras inom EU, i samband med EU underteckning av avtalet.

De viktigaste slutsatserna av EU-kommissionens bedömning:

  • Parisavtalet: Parisavtalet är det första multilaterala avtal gällande klimatförändringar som täcker nästan alla av världens utsläpp. Det är en framgång för världen och går hand i hand med EU:s väg till en koldioxidsnål ekonomi.
  • Ratificering: Desto tidigare Parisavtalet ratificeras, desto tidigare får den ikraftträdande, vilket kommer att resultera i att arbetet sätts igång.
  • Periodisk översyn: EU måste vara redo att delta i granskningsprocesser inom ramen för Parisavtalet som syftar till att säkerställa att de utsatta målen hålls. EU kommer att bidra till vetenskapliga studier som utförs internationellt för detta ändamål. En öppen dialog bör också hållas mellan medlemsländerna gällande 2020 som tar upp minskade koldioxidutsläpp strategier på långsikt. För att underlätta beredningen av EU: s strategi, kommer EU-kommissionen även att utarbeta en djupgående analys av de ekonomiska och sociala förändringarna för att bidra med politisk debatt i Europaparlamentet, ministerrådet och med berörda parter.
  • 2030 klimat- och energilagstiftningar: I oktober 2014 enades Europeiska rådet, dvs medlemsländerna, om det politiska ramverket för EU 2030 klimat- och energi med det inhemska målet att minska växthus utsläppen med 40 % 2030. Genomförandet av ramverket för klimat- och energi 2030 som godkändes av Europeiska rådet är en prioritering i uppföljningen till Parisavtalet.
  • Energiomställning: EU måste generera en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp genom ett brett spektrum av samverkan och strategier och instrument som återspeglar unionens energistrategi.
  • Globala åtgärder: EU kommer att behöva öka sitt internationella inflytande för att behålla den politiska drivkraften och stödja andra länder i genomförandet av Parisavtalet och deras klimatplaner. I detta avseende förblir EU:s åtagande gällande mobilisering av internationell klimatfinansiering.


"Parisavtalet sänder en stark signal om att världen är på väg mot en global energiövergång som är ren. Vi vill behålla försprång, särskilt inom förnybar energi och energieffektivitet. Unionens strategi vill skapa en miljö som gör det möjligt för investerare och företag att fullt ut utnyttja dessa nya möjligheter, och därmed generera nya jobb och tillväxt. Det finns också stora möjligheter för våra städer. När allt kommer omkring, är det i stadsområden där en viktig del av övergången faktiskt kommer ske. Vi kommer att påskynda vårt arbete på detta område." Sade Vice ordförande för Energi Unionen Maroš Šefčovič

"Nu måste vi göra avtalet till verklighet för EU, vilket innebär att slutföra 2030 klimat- och energilagstiftningar utan dröjsmål, underteckna och ratificera Parisavtalet så snart som möjligt, och fortsätta vårt ledarskap i den globala omställningen till en koldioxidsnål framtid. Genom vår klimatdiplomati kommer EU att hålla klimatförändringarna högt upp på den internationella politiska agendan. Vi har mycket arbete framför oss, men som vi gjorde i Paris, kommer vi framhärda och lyckas." Sade EU-kommissionären för klimatåtgärder och energi Miguel Arias Cañete

Nästa steg

Nästa steg är att underteckna och ratificera Parisavtalet där avtalet öppnas för underskrifter den 22 april 2016, New York. Avtalet kommer att träda i kraft när minst 55 parter som representerar minst 55 % av de globala utsläppen ratificerat överenskommelsen. Vidare kommer EU-kommissionen att lägga fram under de närmaste 12 månaderna de viktigaste återstående lagstiftningsförslag för att genomföra ramverket för 2030.

Läs mer om bedömningen och förberedelserna här:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-110-EN-F1-1.PDF

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-62-EN-F1-1.PDF

/Aida Mehrazin

 

08 Mar 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information