LIFE-programmet lanserar ansökningsomgångar med en budget på 330 miljoner euro

LIFE-programmet introducerade den 19 maj 2016 ansökningsomgångar för förslag som skall främja miljö- och klimatpolitik. Den totala budgeten för projektet är cirka 330 miljoner euro och kommer delas upp mellan miljö och klimatåtgärder. LIFE-programmet är EU: s finansieringsinstrument för miljön.

Det allmänna målet för LIFE är att bidra till utvecklingen av EU: s miljö- och klimatpolitik främst kopplat till resurseffektivisering, biologiskt mångfald och klimatanpassning och lagstiftning genom medfinansiering till olika miljöprojekt som visar på banbrytande lösningar med ett europeiskt mervärde.

Målsättningen med LIFE-programmet är att understödja övergången till ett koldioxidsnålt, resurseffektivt och klimattåligt samhälle, skydd och förbättring av miljön samt till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. Målet är även att förbättra utarbetandet, implementeringen och kontrollen av unionens politik och lagstiftning på miljö- och klimatområdet samt att stödja bättre miljö- och klimatstyrning på alla nivåer. 

Delprogram 1: Miljö

Det första delprogrammet har en budget som motsvarar ungefär 75 procent av programmets totala budget. De prioriteringar som delprogrammet avser är: Miljö och resurseffektivisering, natur och biologisk mångfald, miljöpolicy och information.

Delprogram 2: Klimatåtgärder

Det andra delprogrammet utgör ca 25 procent av programmets totala budget och fokuserar på bland annat: klimatanpassning, begränsning av klimatförändringen (minska växthusgasutsläpp) och klimatstyrning och information (öka medvetandet, kommunikation och samarbete).

Ansökan

Sista ansökningsdatum för utlysningarna är främst under Septembermånad med olika datum beroende på projekttyp. På EU-kommissionens hemsida står det mer information om detta. Aktörer som kan söka är Offentlig sektor, privat sektor, forskningsinstitut, universitet, EU:s 28 medlemsländer, EFTA-länder som omfattas av EEA-avtalet, kandidatländer, potentiella kandidatländer, anslutande länder till EU, tredje länder som omfattas av europeiska grannskapspolitiken, länder medlemmar i Europeiska miljöbyrån.

Läs mer om utlysningen här.

25 Maj 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information