Nytt paket om energitrygghet inom energiunionen

EU-kommissionen presenterade den 16 februari ett paket för hållbar energitrygghet och är främst inriktat på försörjningstryggheten i Europa. En av de viktigaste punkterna för strategin för energiunionen och Juncker kommissionen är energisäkerhetsdimensionen.  Bland annat vill EU-kommissionen att medlemsländerna ska hjälpa varandra vid avbrott i energiförsörjningen. Dessutom kommer EU-kommissionen att kunna granska framtida gasavtal på förhand.

"Energiunionens strategi inleddes för ett år sedan och utlovade att ge alla européer energi som är säker, hållbar och konkurrenskraftig. Dagens paket fokuserar på säkerheten i vår försörjning, men berör alla tre övergripande mål. Genom att minska vår energiefterfrågan och bättre hantera vår försörjning från externa källor, ökar stabiliteten i EU:s energimarknad. " – sa Maroš Šefčovič, Vice ordförande i energiunionen

Under de senaste tio åren har medlemsstaterna importerat ungefär hälften av sin konsumerade energi utifrån EU.  Åtgärdspaketet innehåller en lång rad åtgärder för att stärka EU:s förmåga att hantera avbrott av gasförsörjning, minska energibehovet, öka energiproduktionen i Europa (inklusive förnybara energikällor) och utveckla en integrerad inre marknad för energi.

Tanken är att inom EU ska energin flöda fritt över landsgränserna med hjälp av ny teknik, nya energieffektivitetsåtgärder och förnyad infrastruktur.  Paketet presenterades även i ljuset av den nya globala och allmänna enigheten om klimatförändringarna i Paris december 2015. På lång sikt ska detta bidra till en övergång till ren energi, skapa konkurrenskraft och ett tillförlitligt energisystem.

EU-kommissionens förslag på energiregioner

Energiregion

Kartan ovan visar EU-kommissionens förslag på energiregioner där länder ska hjälpa varandra vid eventuella kriser. EU-kommissionen menar att krisen som drabbade Europa 2006 och 2009 då den ryska gastillförseln ströps, inte får hända igen. I första hand är det samhällsviktiga tjänster som sjukhus som ska få hjälp. Förslaget rekommenderar Sverige och Danmark att ingå i en sådan energiregion. Gas står endast för två procent av energikonsumtionen i Sverige, i jämförelse med EU-snittet som ligger på närmare en fjärdedel.

Vad innehåller EU-kommissionens paket? 

En förordning om tryggad gasförsörjning

Gas spelar en viktig roll i övergången till en koldioxidsnål ekonomi, och har fortfarande en betydande andel i EU:s energimix. Det nuvarande beroendet av externa källor innebär att EU måste bygga upp motståndskraftigare marknader för den händelse att vi drabbas av eventuella avbrott i gasleveranser.

Ett beslut om mellanstatliga avtal om energi

EU måste se till att mellanstatliga avtal som dess medlemsländer ingår med andra länder och som berör EU:s gasförsörjningstrygghet blir mer transparenta och fullt förenliga med EU-lagstiftningen. Nu införs därför en bestämmelse om att kommissionen i förväg ska kontrollera att avtalen stämmer överens med EU:s lagstiftning.

En strategi för uppvärmning och kylning

Kommissionen lägger parallellt fram en strategi som ska minska energiåtgången för att värma upp och kyla ned byggnader. Idag står temperaturreglering av byggnader och industri för hälften av den totala energiförbrukningen i EU där tre fjärdedelar drivs av fossila bränslen.

En strategi för flytande naturgas (LNG) och gaslagring
Europa är världens största importör av naturgas. Vi har en betydande kapacitet för LNG-import och kan i dagsläget tillgodose ca 43 % av vårt nuvarande sammanlagda gasbehov. Men det finns fortfarande stora regionala skillnader i fråga om åtkomsten till LNG. EU-kommissionen föreslår en strategi för flytande naturgas (LNG) som ska ge alla medlemsländer bättre åtkomst till LNG som alternativ gaskälla.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om paket för hållbar energitrygghet.

Läs mer om EU-kommissionens energiregioner här.

Läs mer om energiunionens energisäkerhetsåtgärder här.

/Aida Mehrazin 

 

17 Feb 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information