Samråd om utvärderingen av direktivet om omgivningsbuller (1)

Samrådet om utvärderingen av direktivet om omgivningsbuller avser att samla in synpunkter från medborgare och medborgarorganisationer, men också från alla andra berörda intressenter, med särskild fokus på direktivets relevans, effektivitet och mervärde. Sista dagen att svara är 28 mars.   

Omgivningsbuller är enligt Världshälsoorganisationen den näst största miljörelaterade orsaken till hälsoproblem efter luftkvaliteten. En rapport från Europeiska miljöbyrån (European Environment Agency, EEA) konstaterar att uppskattningsvis 125 miljoner människor i EU drabbas av detta miljöproblem, som orsakar minst 10 000 förtida dödsfall per år.

Omgivningsbuller regleras av direktivet om omgivningsbuller (”Environmental Noise Directive”), som ålägger medlemsstaterna att utveckla en gemensam strategi och ta fram effektiva handlingsplaner för att hantera problemet. Direktivet kräver dock inte att medlemsstaterna vidtar särskilda åtgärder för att minska omgivningsbullret, och inte heller ange några konkreta mål att nå. Detta förblir medlemsstaternas ansvar.  

EU-kommissionen har redan samlat in synpunkter från företag och offentliga organ genom en extern utvärdering, som följdes upp av en workshop bestående av experter. Med detta frågeformulär vill nu EU-kommissionen konsultera alla övriga intressenter.  

Delta i enkäten om du vill framföra dina synpunkter

/ Michele Cicchetti

11 Feb 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information