Tre plattformar inom smart specialisering för energi, livsmedel och modern industri

Inom EU finns tre tematiska plattformar inom smart specialisering. De tre plattformarnas teman berör energi, livsmedel och modern industri. Plattformarna ska främja interregionalt samarbete och utveckla investeringsprojekt i EU.

161115SmartSpecial3Plattformar

Smart specialisering är ett innovativt synsätt på främjandet av effektiva offentliga investeringar inom forskning och innovation. Detta för att länder och regioner ska kunna fokusera på sina styrkor och skapa nya konkurrensfördelar. Strategier inom smart specialisering fungerar som en kompass för Europeiska struktur- och investeringsfondernas (ESI-fonderna) investeringar inom forskning och innovation.

De tre plattformarna ska främja interregionalt samarbete mellan EU:s regioner och aktörer för att utveckla investeringsprojekt. Arbetet leder till många möjligheter men några av målen med plattformarna är att:

- stödja EU:s regioner till att hitta kompetenser som saknas
- mobilisera privata aktörer
- hitta länkar mellan företag och forskning
- utveckla konkreta investeringsprojekt
- förse regioner med vägledning och goda exempel

Detta inom olika områden där EU:s regioner har gemensamma intressen till exempel digitalisering, teknologi, resurseffektivitet och livsmedel. Plattformarna skulle till exempel kunna leda till att regioner utvecklar eller delar på olika typer av test-anläggningar, datacenters, tillverkningslaboratorium (Fab-Labs) med mera.

Särskilt stöd kommer ges till regioner som kombinerar EU:s investeringsinstrument som till exempel ESI-fonderna, EU:s program för konkurrenskraft i små och medelstora företag (COSME), Horisont 2020 samt Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). Detta på grund av att dessa fonder är hjärtat i EU:s investeringsplan.

Mer information om hur man går med, arbetar tillsammans samt nyttjar EU-stödet genom dessa tre plattformar hittas här:

- Energi. The smart Specialisation Platform on Energy (S3PEnergy).
- Livsmedel. Agri-Food (S3PAgri-Food).
- Modern industri. Industrial Modernisation (S3Pindustrial Modernisation)

Läs mer om Nationella/Regionala Innovations-Strategier för Smart Specialisering (RIS3) här

Läs North Swedens tidigare inlägg om smart specialisering på vår hemsida samt vårt senaste inlägg i frågan här

/ Anna Lundgren

15 Nov 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information