Allt fler länder när miljömål

Allt fler av EU:s medlemsländer klarar sina miljömål och fler än vart tredje EU-land har redan klarat sina mål om andel förnyelsebar energi år 2020.

Nya siffror från Eurostat visar på att fler och fler Europeiska länder klarar av att nå sina uppsatta miljömål innan 2020. I EU 2020-strategin framhålls att den ekonomiska tillväxten i framtiden måste ske mot bakgrund av bristen på råvaror och högre råvarupriser. Sverige var ett av de första länderna att klara sitt nationella mål kring andelen förnyelsebar energi, vilket skedde under 2012. Därefter har fler och fler länder nått sina mål, och under år 2015 var andelen 11 länder.

Medan EU som helhet är på väg att uppnå sina mål för 2020, måste vissa medlemsstater göra ytterligare ansträngningar för att uppfylla sina skyldigheter för andelen energi från förnybara källor i energi. Det land som år 2015 hade högst andel förnyelsebar energi var Sverige och den lägsta andelen hade Luxemburg med fyra procent. 

miljomal

I diagrammen framgår det tydligt att andelen förnyelsebar energi har ökat markant inom EU sedan millennieskiftet. Mellan 1920 och 2015 ökade andelen förnyelsebar energi inom EU med 184 procent. Vattenkraften är den enskilt största källan till elektricitet från förnyelsebar energi och under perioden 2005 till 2015 har vindkraften mer än fyrdubblats inom EU. Under 2012 stod bioenergi för två tredjedelar av all förnyelsebar energi inom EU.

 

miljomal 2

Sammanställning kring olika typer av energi inom EU 

För mer utförlig statistik kring förnyelsebar energi inom EU, läs mer här

Läs mer om Europa 2020- strategin här

/Sanna Schumacher

 

03 Apr 2017 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information