EU-parlamentariker vill arbeta för en stärkt marknad för koldioxid inom EU

Europaparlamentets miljöutskott godkände 15 december planerna att stärka EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS) för perioden 2021-2030. Förslaget är en revidering av EU-kommissionens tidigare förslag och innefattar åtgärder som ska hjälpa EU att uppnå miljömålen inom Parisavtalet.

EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS) är ett verktyg för att motverka klimatförändringarna genom att kostnadseffektivt minska på utsläppen för växthusgaser. EU sätter upp en maxgräns för hur mycket industrier får släppa ut och överskrids denna tvingas aktören att betala höga böter. För att minska utsläppen ska det vara lönsamt att reducera utsläpp eftersom de går att sälja en del av utsläppsrätten till annan industrianläggning. Över tid ska den uppsatta maxgränsen för utsläpp reduceras och på så sätt motverka klimatförändring.

”Vi behöver verkligen implementera Parisavtalet och uppfylla våra klimatmål, utan att äventyra konkurrenskraften inom våra industrier” sade Giovanni La Via (EPP, IT) som är ordförande för Europaparlamentets miljöutskott.

Europaparlamentets miljöutskott strävar mot att stärka detta system genom att öka den ”linjära reduktionsfaktorn” som fastställer den årliga förväntade takten för utsläppsminskningar i EU ETS från 2.2% som EU-kommissionen föreslagit, till 2.4%. De vill också att marknadsstabilitetsreserven (MSR) som förväntas introduceras 2019 i EU ska arbeta för att ta hand om det överskott av utsläppsrätter som nu finns inom EU ETS, samt att 800 miljoner utsläppsrätter ska försvinna från MSR i januari 2021. Detta ska påskynda utsläppsminskningen inom EU.

I februari väntas en omröstning för hela Europaparlamentet och senare även ministerrådet och EU-kommissionen innan förslaget kan träda i kraft.

 

Läs Europaparlamentets pressmeddelande här

17 Jan 2017 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information