Europaparlamentet förstår regionernas roll i Parisavtalet

Den 24 november lämnade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ett yttrande över rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (2017/2006(INI)). Europaparlamentets utskott för regional utveckling mottog yttrandet som poängterar regionala och lokala krafter samt deras tyngd för att EU ska uppnå de mål man undertecknade i Parisavtalet.

Regioners viktiga roll i uppfyllandet av Parisavtalet nämns redan i avtalet under artikel 7.2 som säger att: ”anpassning utgör en global utmaning som alla står inför och som har lokala, subnationella, nationella, regionala och internationella dimensioner”.

I yttrandet påminner utskottet om detta och kommer också med förslag för att fortsätta dessa aktörers positiva utveckling genom att uppmana fler städer och regioner att ansluta sig till initiativ som redan tagits för att uppnå målen så som Borgmästaravtalet för klimat och energi där både Norrbotten och Västerbotten deltar. Utskottet välkomnar även fler initiativ i liknande projekt.

Parlamentet betonar också vikten av lokal och regional lagstiftning för att råda bot på de klimatförändringar som sker. Eftersom EU endast har befogenhet att lagstifta till en viss mån betonas vikten av att lokala lagar följer samma spår för ett gemensamt och bättre klimat genom klimatsmarta lösningar som är anpassade efter varje stad eller regions förutsättningar. Bara på egen hand kan regioner och städer minska de globala utsläppen med 5 % för att uppnå Parisavtalet och parlamentets utskott ser därför positivt till ökade regionala sammarbeten gällande smarta energieffektiva lösningar och gemensamma projekt gällande exempelvis kollektivtrafik.

Även EU:s ansvar nämns flertalet gånger i yttrandet som sammanfattningsvis menar att EU har en viktig roll att spela i finansiellt stöd för initiativ mot mer klimatsmarta lösningar. Nationella regeringar uppmanas också bidra med stöttning i denna utveckling. Utskottet uppmanar även regionerna att internationellt dela goda exempel och praxis med varandra för att nå upp till de mål EU gemensamt antagit i Parisavtalet.

Läs yttrandet i sin helhet här.

Läs om Borgmästaravtalet för klimat och energi här.

/Lovisa Jonsson

13 Dec 2017 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information