Ny EU-rapport om biogas som en källa till ren energi

EU-kommissionen har publicerat en ny rapport om biogas, som en flexibel och hållbar alternativ energikälla, där den upplyser om dess stora vikt, utmaningar för biogassektorn samt policy rekommendationer för länder som vill öka biogas produktionen.

statisticsRenewables2015

Bakgrund till studien
År 2014 producerades 14,9 miljoner ton biogas i EU, vilket motsvarade cirka 7,6 % av all produktion av förnybar energi i EU. Den användes främst till förnybar elproduktion, värmeproduktion och transportbränsle. För att bidra till EU:s arbete att nå de gemensamma energi- och klimatmål för 2020 och 2030, kan biogas vara en flexibel och hållbar alternativ energikälla som bidrar till minskning av växthusgasutsläpp för el, värme och transport. Men vissa EU-länder saknar fortfarande politiska åtgärder som främjar biogas, vilket betyder att dess fulla potential inte utnyttjas.

Vad rapporten upplyser om
EU-kommissionen har utvärderat medlemländernas åtgärder inom biogasproduktion och i den nya publicerade rapporten upplyser om vad som har åstadkommits så här långt. Rapporten beräknar också hur förnyabara energikällor kommer att utvecklas i framtiden och den beskriver fyra scenarier om framtidens möjliga utvecklingar för användning av biogas i EU fram till 2030.

Utöver detta, visar rapporten de utmaningar som hindrar utvecklingen av biogasmarknaderna. I nuläget ansvarar endast tre länder (Tyskland, Italien och UK) för mer än 77 % av EU:s biogasproduktion. Brist på en stabil och pålitlig investeringsmiljö identifieras som det största motståndet till utvecklingen av biogas i EU.

Policy rekommendationer
I rapporten ger EU-kommissionen dessutom ett antal rekommendationer för att maximera biogaspotentialen i Europa. Till exempel, den uppmanar medlemsländer att skapa en långsiktig politiskram för utvecklingen av biogassektorn som även skulle omfatta jordbruks och avfallshanterings perspektiv. En stabil investeringsram måste skapas och vissa tekniska barriärer, som hämmar gränsöverskridande energihandel, uppmanas att moderniseras. Studien rekommenderar också starkt att utnyttja den återstående värmen från biogasinstallationerna, och informera medborgarna om lokala biogasprojekt, deras fördelar och säkerhetsriktlinjer.

Läs mer om rapporten här.

Rapporten hittar du här.

/Maria Sandberg

26 Apr 2017 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information