Vad tycker du om EU:s gränsöverskridande vård?

EU-kommissionen presenterade den 20 juli 2017 ett samråd angående en förändring av vård och omsorg i den Digitala Interna Marknaden. Samrådet avser belysa vikten av policy åtgärder för digital innovation inom vård och omsorg i Europa samt samla in synpunkter på vad policyn bör beröra.

Samrådet ska ämna till att svara på hur berörda ser på gränsöverskridande tillgång till och användning av personlig vårdinformation. Vad som anses om en gemensam europeisk användning av resurser så som digital infrastruktur och datakapacitet för att fortskynda forskning, sjukvårdsutveckling och personspecifik vård. Samt hur man ställer sig till en vidare upptagningsbas av digital innovation där man kan inkludera medborgares återkoppling och inreaktion mellan patienter och vårdgivare.

171002 vård digitalisering

Den redovisning av opinion som lagts fram efter halva tiden föreslår att kommissionen ska rikta fokus på att ta existerande lagstiftning i beaktning vid ökad användning av digital vård och omsorg. Att skydda personliga data, värna om patienters rättigheter och elektronisk identifiering med främst fokus på en säker tillgänglighet till vårdjournaler och säker delning av denna information över gränser. Samt att ge människor större möjlighet att ansvara för sin egen vård.

Vem kan tycka till?

Medborgare, vårdtagarorganisationer, vård och omsorgspersonal är tillfrågade att svara på samrådet såväl som offentliga myndigheter, forskare, industrier, investerare och andra som använder sig av digitala vård- och omsorgsverktyg. Svaren skall vara inskickade senast den 12 oktober 2017. Resultaten av samrådet och konsultationen ska resultera i ett nytt förslag som väntas bli färdigt i slutet av 2017.

Läs mer om samrådet här.

/ Lovisa Jonsson

02 Okt 2017 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information