EU-parlamentet vill ha snabbare plastreducering och efterfrågar trä som ett framtida alternativ till plast

Europaparlamentet godkänner de åtgärder som EU-kommissionen presenterade i sin plaststrategi tidigare i år men efterfrågar ytterligare åtgärder för att minska plastavfall i haven. Förslaget från Europaparlamentet innehåller exempelvis åtgärder som ska förbjuda engångsprodukter såsom plastbestick och sugrör från och med år 2020. Omröstningen av Europaparlamentets förslag på ytterligare tillägg i plaststrategin planeras äga rum i oktober.

Plast är ett populärt material som används i tillverkningen av många produkter och den enorma mängd plastavfall som återfinns i världens hav är ett ökande problem. Det beräknas att c:a 26 miljoner ton plastavfall produceras årligen inom EU samt att mindre än 30 % av avfallet återvinns. Den återstående mängden av avfallet förbränns eller grävs ner men en stor del samlas aldrig in vilket bidrar till att stora mängder plastavfall hamnar i naturen som ger negativa konsekvenser för både människor och miljön.

För att lösa problemet presenterade EU-kommissionen tidigare i år en plaststrategi med åtgärder för att minska nedskräpningen i naturen. Strategin innehåller förslag på att minska förbrukningen av engångsartiklar i plast, samt att samtliga delar i plastförpackningar ska återanvändas eller återvinnas år 2030. Den innehåller även åtgärder för att minska användningen och utsläppen av mikroplaster. Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter.

EU-parlamentet inte nöjda med EU-kommissions föreslagna miljöåtgärder

Den 13 september godkände Europaparlamentet plaststrategin men föreslog att den ska utökas ytterligare. Det nya förslaget innehåller bland annat ett förbud mot att använda mikroplast i smink- och skönhetsprodukter och förbudet föreslås gälla från år 2020. Europaparlamentet föreslår även att införa ett minimikrav på nivåerna av återvinningsbart material i plastprodukter samt att medlemsländerna bör undersöka möjligheterna till att sänka skatten på produkter som innehåller återanvänt material. EU-parlamentet uppmanar även medlemsländerna att undersöka möjligheterna att införa ett pantsystem på plast och att öka medvetenheten om plastens skadliga effekter i naturen.

Fiskindustrin beskrivs som en viktig part i att rensa haven på plastavfall, där Europaparlamentet föreslår att fiskare skulle kunna samla in plast som en del av deras ordinarie arbetsuppgifter. Europaparlamentets ledamöter trycker även på att förpackningsföretag ska ta ett större ansvar för den rådande nedskräpningen, genom att bidra till saneringskostnaden för plastavfall i naturen. I förslaget uppmanas de enskilda medlemsländerna att införa egna initiativ för att minska nedskräpningen.

Europaparlamentet vill i framtiden se innovativa alternativ till plast såsom trä

Plast görs vanligtvis på råolja eller andra fossila bränslen men Europaparlamentet vill utöka möjligheterna att använda biologiska alternativ till plast som majs, mjölk och trä. Det pågår flera forskningsprojekt som undersöker potentialen att använda trä till produktionen av bioplast. Svenska forskare på Wallenberg Wood Science Center på KTH har tillverkat genomskinlig plast som baseras på nanofibrer i trä.

– Därför är det oerhört viktigt att utveckla forskningen. Skogsindustrin har traditionellt handlat mycket om att förbättra metoder för massa- eller kartongtillverkning. Men nu krävs det forskning som kan skapa förutsättningar för att nya produkter ska kunna utvecklas, understryker Lars Berglund, professor i trä och träkompositer på KTH och föreståndare för Wallenberg Wood Science Center, WWSC.

Vad händer nu?

I oktober planeras omröstningen av Europaparlamentets förslag att äga rum. EU-kommissionen vädjar till EU:s medlemsländer att plaststrategin ska vara en prioriterad fråga och att den bör vara färdigställd innan valet till EU-parlamentet som äger rum i maj 2019.

Läs mer:

EU-parlamentets förslag på åtgärder

EU-kommissionens plaststrategi

North Swedens tidigare rapportering om plaststrategin

Wallenbergs Wood Science Center forskning om träfibrer

/ Stina Skoglöf

26 Sep 2018 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information