Europeisk plattform för forskningsdata

Forskare ska i framtiden kunna använda plattformen European Open Science Cloud (EOSC) för tillgängliggörande av data genererad i forskningsprojekt. Den 23 november lanserades plattformen som ska  göra data tillgänglig för vidare forskning, innovation och utbildning och ska därmed bidra till större nytta av befintliga forskningsinvesteringar.

600 miljoner Euro har allokerats från Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, för att implementera projektet som beräknas vara i full drift 2020. Plattformen ska kunna hantera de stora mängder data som genereras av Europas forskningsinfrastruktur som nu blir tillgänglig för fler aktörer. Det är en del i unionens initiativ för öppen och fri tillgång till forskningsdata som ska bidra till att upprätta ett europeiskt innovationsekosystem.

Läs mer om European Open Science Cloud (EOSC)

/Niklas Johansson

05 Dec 2018 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information