Höstens energikonferens ”förädla världen i Norrbotten” i Luleå 6–7 november

Den 6–7 november hölls energikonferensen ”Förädla världen i Norrbotten” i Luleå som Energikontor i Norr anordnade för att samla regionens aktörer inom området hållbar energi och för att presentera resultaten av deras projekt ”Gröna energiinvesteringar”. En rad olika aktörer deltog, däribland representanter från svenska myndigheter och drivna entreprenörer från Norrbotten, för att diskutera norra Sveriges framtida utmaningar med att använda den teknik som finns och att utöka hållbarhetsarbetet. Drivkraft, mod och att våga satsa var några av ledorden för Norrbottens framtidsvision.

Konferensen ”Förädla världen i Norrbotten” spände över två dagar och anordnades av Energi i norr som är ett regionalt samordnande samverkansorgan som verkar för att företag och offentlig verksamhet ska öka sina andelar förnybar energi och hushålla med naturresurser. Region Norrbotten och Norrbottens kommuner är ägare av Energi i norr. 

IMG_0354

Fullt hus vid konferensen ”Förädla världen i Norrbotten” i Luleå

Förnybar energi för lokal ekonomisk utveckling i Norrbotten 

Dag ett låg fokus på den globala utvecklingen av förnybar energi och hur den kan användas för lokal ekonomisk tillväxt. Konferensdeltagarna blev inledningsvis varse om den extrema utvecklingstakt som präglat energitekniken de senaste 30 åren gällande alternativa koldioxidfria lösningar på energiförsörjning. 

Lenita Ericson, kommunalråd i Luleå berättade därtill om Luleås regionala omställningsarbete till förnybar energiförsörjning och hur Luleå 2016 antog klimatmål om att minska koldioxidsläppen med 60 % år 2030 och visionen om 0 % utsläpp år 2050. Fokus för Luleå kommun ligger på transport som är den största utmaningen då transport orsakar mest koldioxidutsläpp. Det ligger också en utmaning i att ändra beteendet hos konsumenter och kunder för att få till en långtgående förändring. Även om norra Sverige har utmaningar så finns det fördelar. Man är bland annat duktig på att samverka, man använder det arktiska klimatet i innovationssyfte och inställningen ”funkar det inte här, funkar det inte någonstans i världen” genomsyrar Luleås hållbarhetsarbete, enligt Lenita Ericson. 

-       Vi ska bli en permanent världsutställning, enligt Lenita Ericson som menar att norra Sverige kan gå i fronten för att driva på hållbara energiinvesteringar eftersom tekniken, naturresurserna och möjligheterna finns. 

Tomas Kåberger, Professor på Chalmers Universitet pekade på att industriell erfarenhet i vind- och solsektorn ger lägre kostnader till skillnad från traditionella kraftverk. Då Tomas Kåberger är gästprofessor på ett universitet i Kina är han väl bekant med utvecklingen där. Han berättar att utbyggnaden av solceller bokstavligen har exploderat i Kina de 12 senaste månaderna och Kina har byggt mer solceller under den tiden än vad USA någonsin gjort. Detta innebär för resten av världen att marknaden ändrar sig. Då tekniken och efterfrågan ökar för solel och solkraft tävlar internationella bolag om att sänka priser vilken har lett till att det blivit alltmer vanligt att installera solceller. 

Vad gäller utvecklingen av sol och vindkraft så finns det inte bara miljömässiga skäl till att ställa om utan också ekonomiska. Tomas Kåberger berättar att det togs en rad politiska beslut i EU under 2016 och 2017 som syftade till att rädda traditionella kraftbolag eftersom de inte längre var lika ekonomiskt självförsörjande vilket ledde till att EU på vissa håll förbjöd utbyggnaden av vindkraft. De stora bolagen fick därmed ett slags monopol på energiförsörjning i EU vilket ledde till stigande elpriser. I Japan har man historiskt sett varit mer på banan för omställning och i dagsläget har Kina som vision att det kommer finnas ett världsomspännande elnät. 

IMG_0345

Tomas Kåberger talar om den ökade utvecklingen av solceller i Kina

Inger E Pedersen och Kajsa FasthEnergikontor i Norr, berättade därefter om regionala styrkor för en global marknad. Hur kan man öka energiförsörjningen i EU? Regionen måste satsa mer på att göra mer för mindre energi, satsa på hållbarhet såsom att återbruka i cirkulära system med nya lösningar och förändra synen på kompetensförsörjningen samt hitta nya lösningar på investeringar. Konsumenterna har en viktig roll och att det krävs en beteendeförändring för att ett nytt system ska fungera. Ett större helhetstänk krävs även för att samverka utanför landsgränserna och för att långsiktigt attrahera globala aktörer. 

Malin Strand, Fossilfritt Sverige, berättade därefter om regeringsinitiativet från 2015 om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation varvid Fossilfritt Sverige grundandes i syfte att uppmuntra branscher till att bli fossilfria. Idag arbetar Fossilfritt med 9 färdplaner som fokuserar på olika områden. 

Gröna Energiinvesteringar

Två exempel på projekt som tagit del av Energi i norrs projekt Gröna investeringar är NyCast som levererar effektiva elektriska gasvärmare och SveVind Solutions som utvecklar vindkraftverk i kalla klimat och för tillfället bygger ut ett stort vindkraftsområde i Piteå kommun.

Avslutningsvis för dag ett diskuterades trender och affärsmöjligheter inom förnybar energi samt hur Norrbotten i framtiden ska ta till vara på sin kunskap och den teknik som finns för att förädla sina energivärden. Det rådde rungande konsensus om att mod och att våga satsa är något som norrbottningar måste ta till sig i en större utsträckning för att konkurrera med andra regioner och för att ta tillvara på regionens kompetens. 

Dag två med fokus på affärsutveckling i Norrbotten 

Inledningsvis dag två pratade Jeaneth Johansson, professor på Luleå Tekniska Universitet, om hur viktigt det är med dels aktiv marknadsföring för att locka nya grupper till exempelvis traditionella teknikföretag, dels jämställdhet för att göra businessplaner bättre och mer hållbara. I grunden handlar det inte om kvotering eller att enbart se på könens fördelning i en organisation, enligt Jeaneth Johansson, utan att få in rätt kompetens för att skapa en diversifierad innovationsmiljö och rikare affärsmodeller. 

I samma bana fortsatte Kjell Skogsberg, Andreas Johansson ochInger E Perdersen från Energikontor i Norr diskussionen om hur man kan marknadsföra projekt på bästa sätt i syfte att få in fler typer av idéer och nytänkande förslag. Några fler projekt som varit del av Gröna Energiinvesteringar presenterades:Nordmark eljest, Harads Arctic Heat, Piteå biogas, Northern Sustainable Futures, ssac ochNordansol som alla fokuserar på innovativa lösningar på olika sätt för miljömässig hållbarhet inom energiförsörjning. 

Karin Fant, Klimatsynk som är Energimyndighetens nationella samarbete för energi och klimat är ett samordnande organ som satsar på att finna synergier och att undvika överlappningar främjar ökat erfarenhetsutbyte och arbetar med regionalprojekt med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) hade också exempel på framgångsrika projekt och berättade om klimatsynk.

Dag nummer två avslutades med workshops kring affärsutveckling med fokus på process och resultat och lärdomar från projektet Gröna energiinvesteringar. Budskap att ta med sig hem var att kunskapen om teknik finns men att det behövs ett breddat hållbarhetsperspektiv och mer affärskunskap för att man som ska lyckas utvecklas på bredare front i Sverige och i världen med bas i Norrbotten. 

IMG_0375

Workshop om affärsutveckling och hur företagen ska lyckas i ännu större utsträckning

/Julia Hanson

Läs om Energikontor i Norr

 

07 Nov 2018 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information