LULUCF officiellt antagen av rådet

Den 14 maj antog Rådet officiellt förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) med syfte att ge bättre skydd och förvaltning av skog och mark i hela EU. Ambitionen är att EU ska driva en gemensam satsning för att kunna möta de miljömål som har ratificerats av Unionen i och med Parisavtalet 2015. Förordningen innebär inte några skyldigheter för privata aktörer, jordbrukare eller skogsbrukare, utan ämnas istället rikta sig mot att uppmuntra medlemsländerna till miljövänlig markanvändning. Det formella antagande av denna lagstiftning (som North Sweden har arbetat aktivt med tillsammans med Europaforum Norra Sverige) är sista steget i processen och förordningen kommer inom kort att offentliggöras.

Denna lagstiftning ämnar bidra till att minska EU:s utsläpp av växthusgas under perioden 2021–2030 och framåt genom bättre skydd och förvaltning av skog och mark i hela EU. I den nya förordningen fastställs en ram för att säkerställa att alla utsläpp och upptag från denna sektor tas med i beräkningen. LULUCF-förordningen kommer konkret att säkerställa att alla utsläpp och upptag som genereras av LULUCF-sektorn beaktas i EU:s övergripande mål att minska utsläppen med minst 40% år 2030 i enlighet med överenskommelsen om klimat- och energistrategin 2030 och Parisavtalet. LULUCF, tillsammans med andra sektorer som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, måste bidra till detta mål genom att minska utsläppen med 30% senast år 2030 jämfört med 2005 års nivåer (43% i sektorer som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter).

Förhandlingarna kring förordningen har pågått sedan Europeiska rådet 2014 kom fram till slutsatsen att samtliga sektorer i EU gemensamt skulle arbeta för att nå uppsatta miljömål. Europeiska kommissionen lade sedan fram sitt förslag om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i juli 2016. Europeiska unionens råd nådde sedan en allmän riktlinje den 13 oktober 2017. Kort därefter inleddes förhandlingar med Europaparlamentet och en preliminär överenskommelse kom sedan i Europaparlamentet den 14 december 2017. EU-ambassadörerna godkände överenskommelsen den 20 december 2017 och då återstod bara Europeiska Unionens Råds slutgiltiga officiella godkännande vilket ägde rum den 14 maj 2018.

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, mona.mansour@northsweden.eu

Läs mer om Rådets ambassadörers inofficiella antagning av beslutet här:

Läs mer om Europaforums Norra Sveriges positioner kring LULUCF-förordning:

/Andreas Andersson Kurdve

15 Maj 2018 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information