Nya EU-regler ska skapa renare energi

Den 13 november godkände Europaparlamentet EU-kommissionens förslag om nya regler för förnybar energi, energieffektivitet och styrandet av Energiunionen inom ramen för paketet ”Ren energi för alla européer”. De nya reglerna syftar till att minska koldioxidutsläppen och att ge européerna tillgång till säker, prisvärd och klimatvänlig energi och göra EU världsledande inom förnybar energi.

Den 30 november 2016 lade EU-kommissionen fram ett nytt åtgärdspaket med målet att tillhandahålla den stabila lagstiftningsram som behövs för att underlätta en ren energiövergång och därigenom ta ett viktigt steg mot skapandet av Energiunionen där alla EU-medlemsländer tar ansvar.

Syftet är att följa upp den redan antagna klimatlagstiftningen 2030 och att EU ska uppfylla sina klimatåtaganden i Parisavtalet. Detta ska i sin tur hjälpa EU:s energisektor att bli stabilare, mer konkurrenskraftig, hållbar och anpassad till den tid vi lever i.

För att stimulera investeringar inom ren energiövergång har paketet tre huvudmål: 

  • Prioritera energieffektivitet högst
  • Uppnå ett globalt ledarskap inom förnybar energi
  • Att erbjuda en rättvis deal för konsumenter

Europaparlamentet har godkänt reglerna

Den 13 november godkände Europaparlamentet EU-kommissionens detta energipaket inom ramen för ”Ren energi för alla européer”. Godkännandet ses som ett viktigt steg i att underlätta för EU och dess medlemsländer att anamma omvandlingen till renare energi.

Paketet är ett centralt element i Juncker-kommissionens politiska prioritering av "en motståndskraftig Energiunion med en framåtsträvande klimatförändringspolitik" som syftar till att ge européerna tillgång till säker, prisvärd och klimatvänlig energi och göra EU världsledande inom förnybar energi.

Det nya regelverket, särskilt genom införandet av de första nationella energi- och klimatplanerna, skapar rättssäkerhet och möjliggör förutsättningar för väsentliga investeringar inom energisektorn. EU:s konsumenter ger således möjlighet att bli aktiva aktörer i energiövergången där två nya mål har satts för EU år 2030:

  • Ett bindande mål för förnybar energi på minst 32% och ett energieffektivitetsmål på minst 32,5% vilket kommer att stimulera Europas industriella konkurrenskraft.
  • En ökad tillväxt samt sysselsättning och minskade energiräkningar bör hjälpa till att ta itu med energifattigdom och förbättra luftkvaliteten.

Redan antagna klimatbestämmelser och nästa steg

Inom ramen för ”Ren energi för alla européer” har direktivet om energiprestanda i byggnader redan klubbats igenom. I detta skede ska ministerrådet slutföra sitt formella godkännande om förnybar energi, energieffektivitet och styrning efter Europaparlamentets godkännande under de kommande veckorna. Därefter kvarstår regleringen av elektricitet, elektricitetsdirektivet och bestämmelser kring riskberedskap där det finns förslag från EU-kommissionens sida men där förhandlingar pågår.

Här kan du läsa mer om vilka bestämmelser som hittills antagits inom paketet för ”Ren energi för alla européer”.

/Michaela Wikdahl

21 Nov 2018 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information