Nytt EU-direktiv ska skydda arbetare från att exponeras för skadliga ämnen

Den 11 oktober kom Europaparlamentets förhandlare och EU-ländernas regeringar i rådet överens om nya regler för att bättre skydda arbetstagare mot carcinogena och mutagena ämnen. Den nyligen antagna överensstämmelsen om att begränsa arbetares exponering för kemiska farliga ämnen är en andra översyn av ett direktiv från 2004 som syftar till att ytterligare minska risken för att gruppen arbetstagare ska få cancer. Inom EU är cancer den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall.

I dagsläget är många arbetstagare i Europa potentiellt exponerade för avgasutsläpp från dieselmotorer. Tack vare den nya överenskommelsen kommer 12 miljoner europeiska arbetare nu att få ett bättre skydd mot exponeringen av dieselångor.

I den nya överenskommelsen mellan EU-institutionernas förhandlare finns fastställda gränsvärden för exponering i arbetet för å ena sidan den högsta tillåtna substansmängden i luften på en arbetsplats, å andra sidan risken att absorbera ett ämne genom huden. Överenskommelsen inkluderar gränsvärden för ytterligare fem cancerframkallande ämnen – Trikloreten, Diaminofenylmetan, Epiklorhydrin, Etylendibromid och Etylendiklorid. De 12 miljoner europeiska arbetstagare som idag är exponerade av avgasutsläpp från dieselmotorer får ett bättre skydd i och med den nya överenskommelsen.

Marita Ulvskog, Europaparlamentariker och ordförande för Europarlamentets sysselsättningsutskott, säger så här om den nya överenskommelsen:

”I en gemensam insats tillsammans med det österrikiska ordförandeskapet, och med EU-kommissionens tekniska stöd, har vi lyckats nå en pragmatisk överenskommelse, som slår fast att ytterligare åtta cancerframkallande kemikalier kommer att omfattas av EU:s direktiv om carcinogener och mutagena ämnen, inklusive avgasutsläpp från dieselmotorer. Vi kan vara stolta över denna överenskommelse, som kommer att förhindra fler än 100 000 cancerrelaterade dödsfall de närmaste 50 åren och utgör en milstolpe på vägen mot den europeiska pelaren för sociala rättigheter”.

Här kan du följa ärendet i lagstiftningsdatabasen

/Michaela Wikdahl

19 Okt 2018 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information