Nytt om LIFE: EU ökar investeringar i natur-, miljö- och klimatområdet

Den 25 oktober godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 243 miljoner euro för finansiering av LIFE-programmet som stödjer projekt som främjar natur, miljö och livskvalité. Detta är en av EU:s strategier i ledet att övergå till ett mer hållbart och utsläppsfritt samhälle. LIFE-programmet kommer ha stort inflytande över alla EU:s medlemsländer eftersom många av de finansierade EU-projekten är transnationella.

Finansiering av 196,2 miljoner euro kommer gå till projekt inom kategorierna miljö och effektivt användande av naturresurser, natur och biologisk mångfald, samt miljöförvaltning och information. Enbart inom miljöområdet satsas 46,8 miljoner euro för att stötta arbetet med klimatflyktingar/klimatmigration, anpassning, styrning och informationsprojekt. Satsningen inkluderar också praktisk hjälp för EU:s medlemsländer att utarbeta sina nationella klimat- och energiplaner med ändamål att kollektivt minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

Bakgrund LIFE- programmet

Life-programmet är sedan 1992 EU:s investeringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder. LIFE har hittills medfinansierat över 4600 projekt i EU och i tredje länder, mobiliserat 10 miljarder euro samt bidragit till över 4,2 miljoner euro i arbetet med att skydda miljön och klimatet. Ett av EU:s generella syften med LIFE-programmet är att öka medvetenheten kring naturens ekosystem och därtill bevara hotade livsmiljöer och arter genom att hjälpa till att implementera EU:s åtgärdsplan för naturen.

Under den nuvarande programperioden 2014–2020 har EU-kommissionen avsatt 3,4 miljoner euro för miljöåtgärder men inför nästa programperiod 2021-2027 har EU-kommissionen i avsikt att öka finansieringen av LIFE med cirka 60 %.

Användningsområden inom LIFE

LIFE:s finansiering kommer förutom att främja klimatåtgärder, hjälpa jord- och skogsbruk att anpassa sig till klimatförändring och förbättra motståndskraften gentemot extrema väderleksförhållanden som översvämningar, värmeböljor eller vattenbrist.

Investeringarna i projekten syftar också till att fler plastartiklar återanvänds genom att omvandla plast till högkvalitativa råvaror som sedan kan användas inom bland annat bil-, bygg- och förpackningsindustrin. Åtgärderna mot plast är också en av EU:s mål i övergången mot ett hållbart samhälle med EU-kommissionens plaststrategi för en cirkulär ekonomi.

Läs mer om LIFE-programmet

Här kan du läsa en av våra nyheter om EU:s plaststrategi

/Michaela Wikdahl och Julia Hanson

30 Okt 2018 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information