Plast och hav: hur kan Europa börja ta ansvar för plast i haven?

Politisk dialog måndag den 5 mars 2018

EU-kommissionen presenterade i januari 2018 förslag på en ny plaststrategi som ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i världen. I Bryssel hölls ett seminarium på Norway House för att diskutera miljöproblematiken med plastavfall i haven.

Ett av Europas stora miljöproblem i dag är plastavfall i haven som förr eller senare spolas upp på Europas stränder och förstör ekosystemet ute till havs. Så kallade mikroplatser, som inte är synliga men som inte är desto mindre skadliga, utgör hälsorisker på grund av att de skadar miljö och naturliv samt tränger in i den mat som människor får i sig genom exempelvis fisk. 80 procent av allt plastavfall som spolas upp på land i Europa kommer från landbaserad användning av plast i Europas medlemsländer. Därför måste EU fokusera på att börja ta ansvar för skräpet som produceras i unionen.

Måndagens seminarium inleddes av att Norges klimat- och miljöminister Ola Elvestuen som välkomnade EU:s nya plaststrategi, som syftar till att skydda miljön, skapa nya möjligheter för industrin och att Europa ska återvinna all plast år 2030. Under seminariet diskuterades EU:s plaststrategi flitigt och deltagarna hade olika inputs om hur plastandvändningen i Europas medlemsländer kan bli mer moderniserad och miljövänlig i syfte att reducera plastavfall och få igång en smartare plastproduktion. Elvestuen tryckte på att Norge under åren har antagit ett flertal åtgärder för att reducera plastavfall och återvinna plast men medgav att den procentuella andelen avfall som återvinns kan bli högre och att det alltid behövs förbättring inom detta område. Elvestuen lyfte fram att konstgjort gräs och plast i smink är exempel på utmaningar för Norge på grund av så kallad mikroplast som finns i produkterna och som riskerar att hamna i ekosystemet. Elvestuen framförde att Norge vill motverka detta och även bekämpa marint skräp. Innan Norges miljö- och klimatminister överlät ordet till de andra deltagarna, uttryckte han en vilja att reducera plast i smink och reducera den onödiga plastanvändningen som engångsplastförpackningar ger upphov till.

Norge miljöminister, plast i haven 5 mars

Norges Miljö- och klimatminister Ola Elvestuen inledde seminariet

Vad är mikroplatser?

Mikroplaster är små plastpartiklar som är mindre än fem millimeter. Mikroplaster kan skada vattenlevande organismer både fysiskt och toxikologiskt. Genom att miljögifter binder hårdare till plast än till naturliga partiklar kan det påverka halterna i livsmedel från havet.

Den omfattande förekomsten av mikroplaster i haven beror inte enbart på att större plastpartiklar bryts ned till mindre. Mikroplaster tillsätts också i många kosmetiska produkter och kemiska hushållsprodukter för att ha en skrubbande funktion. Det finns även studier som visar att vissa textilier kan släppa ifrån sig ett betydande antal plastfibrer.

Enighet bland talarna om att Europa måste minska avfallet på plast

Hugo- Maria Schally, chef för generaldirektoratet för miljöenheten på EU-kommissionen framhöll att reduceringen av mikroplaster i ekosystemet, tillsammans med reduceringen av plastanvändningen, är en av EU:s viktigaste prioriteringar inom fältet för miljö. Det är också en central del i EU-kommissionens process av införandet av en cirkulär ekonomi. Schally konstaterade emellertid att EU-kommissionen inte ser plastanvändningen i Europa som något negativt men framhöll att EU måste fokusera på att reducera dess negativa externa effekter. Därför måste EU implementera ett system där plast återvinns på ett enkelt sätt samtidigt som det måste finnas ekonomiska incitament att återvinna plast i syfte att inkludera plast i EU:s cirkulära ekonomi. Även om plastavfall i haven är ett globalt problem så gör Europa ett viktigt avtryck i världen om invånarna reducerar sin plastanvändning. För ett enskilt land som exempelvis Norge är sopor, som spolas upp på Norges stränder, ett lokalt problem varvid landet bör reducera sitt plastavfall för att se en skillnad lokalt. Enligt Schally krävs det lagstiftning för att bannlysa inslag av mikroplast i produkter såsom smink och textilier. Det krävs också att man inför ett ekonomiskt argument för att människor inte ska vilja slänga plast varvid miljögeneraldirektoratet tillsammans med generaldirektoratet för sjöfartsfrågor och fiske i dagsläget samarbetar för att hitta miljöfrämjande verktyg och initiativ. Just nu arbetar därför miljö-generaldirektoratet, som arbetar vid sidan av EU-kommissionen, för att inkludera ekonomiska aktörer och företag för att se vad de kan göra för att ingå i arbetet mot en mer miljövänlig plastandvändning.

paneldiskussion plast i haven 5 mars

EU-politiker och tjänstemän från internationella organisationer diskuterade lösningar på plast i haven

Thomas Hartnik, Norges Miljömyndighet, berättade att Norge bland annat vill ta fram miljövänliga alternativ till de konstgjorde fotbolls- gräsmattorna där gamla bildäck används, reglera utsläpp av plastpartiklar i varje företag och öka övervakningen av marint skräp. Problemet med fotbollsplanerna är att mikroplast frigörs och når grundvattnet när det regnar. 

Eamonn Bates, Pack2go Europe, framhöll att 5 till 10 procent av allt marint skräp utgörs av engångsförpackningar och tryckte på att EU måste främja en förändring av beteendet gällande hur invånare i EU slänger skräp. Det krävs också att engångsförpackningar har annorlunda återvändbara funktioner och att användningsområdena blir fler. Bates menar att EU måste undvika snabba tillfälliga lösningar gällande plastavfall och istället se till det stora perspektivet där en lösning krävs på problemet med engångsplastförpackningar.

Emma Priestland, Seas at Risk - en organisation som kämpar för att reducera engångsplastförpackningar - lyfte fram frågan om EU verkligen borde använda plast i alla produkter som vi anser vara skadliga för haven idag. Då människor uppfann plasten i haven är det också människor som borde reducera den. Flaskor, matförpackningar, muggar och sugrör är några av de tio vanligaste plastprodukterna som återfinns i haven. Priestland menade att eftersom de vanligaste plastförpackningarna har blivit avfall som hamnar i haven måste invånare i EU:s medlemsländer sluta använda plast i en större utsträckning.

Läs mer om EU:s plaststrategi på North Swedens hemsida

/Julia Hanson

06 Mar 2018 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information