Tillväxtverket S3 konferens Luleå

Den 31 januari arrangerades en nationell konferens om smart specialisering (S3) i Luleå av Region Norrbotten och Tillväxtverket. Fokus under dagen var hur samverkan kan attrahera resurser till specifika platser. Talare från Sverige och EU diskuterade hur de arbetar med attraktivitet där flera fokuserade på hur norra Sverige hanterar frågan.

140214 tim
Tim Brooks, Tillväxtverket inleder konferensen med att prata om facebook-investeringen som ett fantastiska exempel på vad smart specialisering kan åstadkomma.

Tim Brooks, Tillväxtverket och Eric Joachimsson, Näringsdepartementet inledde konferensen med att berätta om att smart specialisering handlar om att satsa på det vi kan bli bäst på. Allt för att stärka vår framtida konkurrenskraft.

David Sundström, Region Norrbotten inledde med att Norrbotten är smart specialiserade sen länge inom sina starka områden, det är smart diversifiering som nu är utmaningen och en förändrad arbetsmarknad som är uppdelad med kvinnorna i offentlig sektor och männen i näringslivet.

20180131_105839
Isabel Poli, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik lyfte fyra fokusområden för smart specialiserings fortsatta arbete: reformer av Innovatoinssystem, ökad samverkan, stärkt forskning och mer synergier mellan policy och instrument

Smart specialisering är ett krav för att få stöd ur många av EU:s fonder
S3 är ett begrepp som initierades av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Det är mycket pengar i potten, eftersom en medveten smart specialisering är ett krav för att få stöd ur många av EU:s fonder, enligt en annan av talarna, Isabel Poli, vid DG Regio, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik.

Vilken EU-region kompletterar er region bäst?
Tanken är också att regioner inom EU, med styrkeområden som kompletterar varandra, ska samverka för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft där Lina Stanionyte, berättade om S3-plattformen. Cecilia Johansson, Tillväxtverket, gav en översyn av regionernas arbete och förklarade Smart Specialisering som både befintliga styrkeområden och framtida möjliga styrkeområden.

Innovation i glest befolkade områden med exempel från norra Europa
Glesbygden har speciella förutsättningar menade Jukka Teräs från Nordregio och visade på exempel från norra Europa och gav exempel från OECD rapporten för NSPA ( Northern Sparsely Populated Areas). En strategi passar inte alla utan istället behöver vi arbeta utifrån de regionala förutsättningarna som hellre förespråkade att man bör hitta tydliga nischer snarare än att rikta in sig på breda teman för att vara framgångsrik inom S3.

Hur arbetar man med smart specialisering i andra länder?

Under dagen fick deltagarna en internationell utblick med lyckade exempel från Baskien, finska Lappland och Södra Danmark. De tre exemplen lyfte alla vikten av att skapa samarbeten med olika aktörer som stärker regionens nytänkande. I Baskien har smart specialisering workshops som involverat SMF lett till ett ökat engagemang från företagen i regionens S3 strategi berättade James Wilson, Orchestra Baskien.

Sedan några år drivs ett EU-programmet Arctic Smartness i Lapland för att utveckla regionen genom smart och hållbart utnyttjande av naturresurserna i området. Det har redan resulterat i att det fått 10 miljoner euro mer än tidigare från EU:s fonder och det kommer att öka ännu mer enligt Kristiina Jokelainen ansvarig för internationella relationer vid region Lapland som även berättade om arbetet med att bygga upp en Arktisk plattform.

Attraktion för Norra Sverige och Europa
Håkan Ylinenpää, professor inom entreprenörskap och innovation vid Luleå Tekniska Universitet, inledde dagens första panel med att ställa frågan vad smart specialisering är utifrån olika teorier och avslutade med att ge några framtidsbilder för norra Sverige där nytänkande innovatörer behöver få utrymme för att utveckla innovationen i regionen framåt.


panel
Panel med flera av norra Sveriges drivande aktörer  i arbetet med att göra norra Sverige mer attraktiv
"Vi måste ta för oss på den globala marknaden och vi måste göra det snabbare"

Första panel bjöds regionala talare från norra Sverige in för att ge sin bild av hur de arbetar för att norra Sverige ännu mer attraktivt med Anne Graf, Hydro 66, Niklas Österberg, Arctic Business Incubator, Camilla Bondareva, Swedish Lapland Tourist Board, Lena Segerlund, Invest in Norrbotten, Erik Höglund, Luleå tekniska universitet, Aurora Pelli, Region Västerbotten och Ulrika Nilsson, Region Norrbotten.

Under panelen lyftes behovet av att norra regionerna måste identifiera sina absoluta konkurrensfördelar och fokusera på att utveckla och bygga vidare på dessa tillsammans för att förutse framtidens utmaning. För att vara framgångsrik måste regionens tänka långsiktigt och skapa förutsättningar för framtiden investeringar genom att lyfta norra Sveriges konkurrensfördelar. Det handlar om målinriktat arbete där redan existerande kunskaper tillsammans med ökade kunskaper som skapar nyföretagande och affärsmöjligheter.

Vägen framåt

Vikten av att våga göra strategiska vägval och använda regionens styrkeområden för att skapa internationell konkurrenskraft samtalade dagens sista panel med David Sundström, Region Norrbotten, Regina Summer, Tillväxtverket, Isabel Poli, EU-kommissionen, Göran Andersson, Vinnova och Magnus Lundin, SISP. Diskussionerna utgick utifrån förmiddagens föredrag och hur nästa steg för smart specialisering kan se ut där bland annat behovet av mer samverkan stod högt på agendan, så som ökat samarbete mellan regioner och länder samt mellan innovationsmiljöer på nationell nivå. Därtill osäkerheten kring vad som kommer att hända med EU:s budget efter 2020.

Mer information om konferensen på Tillväxtverkets hemsida

/Martha Bahta

14 Feb 2018 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information