AER fokuserar på hållbar matförsörjning och hostar 2019 Spring Committee Plenaries i Örebro den 26–28 med mat på agendan

Att förse EU:s medborgare med mat för rimliga kostnader, som samtidigt är hälsosam och näringsrik, är en knepig uppgift, menar Assembly of European Regions. Dessutom påverkas EU:s medborgare av hållbarhetsutvecklingen av matproduktion exempelvis eftersom det påverkar områden som miljö, hälsa, jobb och innovation. Är man intresserad av att besöka ett relevant evenemang i Sverige så äger ”AER 2019 Spring Committee Plenaries” rum i Örebro mellan 26–28 mars där mat kommer att stå på agendan.

Utvecklingen inom bioekonomin viktig för att förhindra klimatförändringar

Pågående utveckling med att rusta upp bioekonomin är en del av EU:s reaktion på de globala klimat- och hälsoutmaningar som EU står inför i dagsläget. Ett av EU:s mål är att se till att mat som medborgare har råd med finns lättillgängligt för alla. Därtill att bygga smarta matproduktionssystem anpassade för klimatförändringar, implementera åtgärder för att främja den cirkulära ekonomin samt framväxten av nya arbetstillfällen och industrier som bidrar till en ökad motivation hos regioner att satsa mer på bioekonomi.

Den aktuella framtidsvisionen inom området framgår av Europeiska kommissionens definition av bioekonomi: ”Produktionen av förnybara biologiska resurser och omvandlingen av dessa resurser, samt avfallsströmmar, till användbara produkter så som mat, foder, ekologiska produkter och bioenergi. Sektorerna och industrierna på området har stor innovationspotential, tack vare den stora användningen av vetenskap och teknologi som går hand i hand med lokal kunskap.” Detta betyder alltså att EU-kommissionen inte bara ser Bioekonomi som ett effektivt sätt att bekämpa klimatförändringar, utan även som en växande industri som kan tillföra många jobb och bidra till regional utveckling.

AER 2019 Spring committee Plenaries hålls i Örebro

Inom ramen för bioekonomi och en hållbar livsmedelproduktion kommer ett relevant evenemang att gå av stapeln under våren. Flera gånger om året håller Assembly of European Regions (AER) i plenarsessioner för att företrädare från EU:s regioner tillsammans ska kunna diskutera utvecklingen inom bioekonomi. Under våren mellan 26–28 mars äger ”AER 2019 Spring Committee Plenaries” rum i Örebro. Mat kommer att stå i fokus och medlemmarna i AER kommer att diskutera hur investering i forskning, utveckling och teknologi kan bidra till utvecklingen av samarbeten och kompromisser för områden inom jordbruk, vatten, energi, land- och klimatförändringar. Att bygga tåliga och motståndskraftiga matproduktionssystem på regional nivå kommer vara kritiskt för att nå de mål som EU satt upp inom bioekonomiska policyområdet.

Regionala skillnader och framgångar

Eftersom förutsättningar och tillgångar i EU:s olika regioner skiljer sig åt, ser även utvecklingen inom bioekonomi annorlunda ut i varje region. AER lyfter emellertid fram några goda exempel för att visa på europeiska regioners förmåga att aktivt arbeta med frågorna:

Molise i Italien som investerat i smarta matproduktionssystem, södra Österbotten i Finland som fokuserat på teknologi inom matproduktion och innovationer inom jordbruket och Örebro vars fokus har legat på jord- och skogsbruk som kan skapa viktiga bidrag till hållbar matproduktion. De regioner som börjar bli framstående på området har vissa saker gemensamt: på ett hållbart sätt arbetar de för utveckling inom jordbruksproduktionen, förbättra den globala försörjningskedjan, minska matsvinnet och förbättra säkerheten och kvalitén på matprodukter.

Som respons på pågående utveckling inom Bioekonomi, lanserades ”Food 2030” efter World Expo i Milano 2015, då Carlos Modeas, kommissionär för forskning, vetenskap och innovation, tillkännagav att han skulle lansera ett matforskningsområde. Resultatet som alltså blev ”Food 2030”, är en forsknings och innovations policy, som ska se till att utvecklingen sker inom ramen för EU:s mat- och näringssäkerhet. Inom detta prioriteras:

  1. Näring, för hållbara och hälsosamma dieter.
  2. Klimatsmarta och miljövänliga matproduktionssystem
  3. Cirkulära och resursvänliga matproduktionssystem
  4. Innovation och möjligörande för detta i EU:s samhällen

Läs Food 2030 här.

Vikten av Bioekonomi – mat det populäraste ämnet

Den 5 februari 2019 höll IGLO (Informal Group of Research, Technology & Development Offices), ett seminarium om Bioekonomi som nästa våg inom den europeiska ekonomin. Talare var Thomas Arnold, som är rådgivare för generaldirektoratet för forskning och innovation på EU-kommissionen. Framförallt låg fokus på hur Bioekonomin behöver vara en del utvecklingen för att förhindra klimatförändringar. Av “100 lösningar för att vända global uppvärmning” lyftes 12 fram, av totalt 20 mest effektiva lösningar, från olika delar av Bioekonomin.

” Business as usual is not an option, means business as usual is not an option” enligt Thomas Arnold. Han menade på att förändringar måste ske och att EU i sitt program för hållbar Bioekonomi kan sätta en standard för resten av världen i övergången till hållbar produktion. Därtill kan EU vara först med att nyttja de fördelar en miljövänlig och hälsosam produktion kan ge. Genom satsningar på forskning och innovation kan Europa använda hållbar produktion för att stärka sin ställning på världsmarknaden. Arnold lyfte även fram ”Food 2030” som ett mycket viktigt projekt. Food 2030 är ett projekt som ska undersöka behoven för att omvandla våra matproduktionssystem för att dessa ska bli hållbara, motståndskraftig, konkurrenskraftig, mångfaldig och ansvarstagande när det gäller att producera hälsosam mat för alla EU:s medborgare. Arnold menar på att även om det Bioekonomiska fältet är stort och har många utvecklingsområden så står mat i centrum, eftersom mat omsätter mest pengar.

Läs mer om Bioekonomi och regional utveckling här.

Läs om seminariet här om noll matsvinn och förpackningar inom samma tema som Skogsindustierna anordnande i Bryssel i januari.

/Clara Lundén

13 Feb 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information