Arktisk forskning på agendan

9 – 11 september besökte rektorer och forskare från EU:s arktiska universitet Bryssel för att diskutera Arktisk forskning med beslutsfattare i EU. Besöket skedde inom ramen för Arctic Five där EU:s fem arktiska universitet ingår, från Sverige Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet. I gruppen deltog både rektorer och forskargruppen som koordinerar arbetet inom Arctic Five. Gruppen träffade företrädare från EU:s institutioner för diskussioner om framtiden för arktisk forskning men fick även utrymme för interna möten med strategiskt arbete för att staka ut vägen framåt.

Gruppen träffade beslutsfattare som från olika perspektiv har inflytande över EU:s forskningspolitik och arktiska policy. Gruppen träffade bland annat EU-kommissionens enhet för forskning inom rena och hälsosamma hav, enheten för utbildning och studentutbyten samt EU-kommissionens rådgivare för Arktiska frågor. De blev informerade om pågående initiativ och prioriteringar där universiteten kan ta en utökad roll och bidra till utvecklingen av unionens policy. Besöket arrangerades av North Sweden i samarbete med East & North Finland EU Office och North Norway European Office inom nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA.

Gruppen påpekade bland annat att EU:s arktiska strategi tar ett bredare perspektiv på arktisk forskning än vad EU:s forskningspolitik hittills tagit till vara på. I EU:s arktiska strategi pekas forskning ut som särskilt viktig för genomförandet av unionens målsättningar om stabilitet och hållbar utveckling av den Arktiska regionen. Idag ligger fokus inom forskningspolitiken i praktiken på det som brukar benämnas polarforskning, ett smalare område som utelämnar flera perspektiv som är nödvändiga för fortsatt hållbar utveckling i samspel med regionens invånare och knyter bättre an till EU:s nuvarande arktiska policy med sitt bredare fokus.

Besöken renderade i en bra dialog som ökade kunskapen om Arctic Five hos viktiga EU-aktörer med god respons och inspiration för det fortsatta arbetet framåt.

Inom Arctic Five samarbetar de fem universiteten Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet, University of Oulu, University in Tromsö och University of Lapland. De samarbetar för att utveckla Arktisk forskning från ett brett perspektiv och fokuserar på de sex områdena: Utbildning, Energi, Hälsa, Gruvbrytning, Regional utveckling och Ursprungsbefolkning. Samverkan etablerades utifrån det ökande intresset för Arktis i EU och globalt för att i ett samlat strategiskt arbete visa upp den ledande och för Europa viktiga forskningen. Forskningen har sin utgångspunkt i Arktisk kunskap och den kompetens som dessa universitet besitter. Ambitionen är att tillsammans skapa en samlad resurs för EU inom Arktisk forskning.

För de svenska universiteten ingick i besöksgruppen rektorerna Birgitta Bergvall-Kåreborn från Luleå tekniska universitet och Hans Adolfsson vid Umeå Universitet samt från Arctic Five Coordination Group, Peter Sköld vid Umeå Universitet och Marlen Aasa-Chapman och Cathrine Norberg från Luleå tekniska universitet.

Rektorerna fick medverka i delar av programmet då besöket i Bryssel ägde rum i samband med Nordic University Days där en stor grupp rektorer från Nordens lärosäten besökte Bryssel för att diskutera utformningen av EU:s forskningspolitik som just nu är under förhandling.

Läs mer om Arctic Five här. 

17 Sep 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information