EU beslutar om de första standardiserade regleringarna för att minska föroreningar från lastbilar

Den 18 februari nådde EU-kommissionen, EU-parlamentet och Ministerrådet en preliminär överenskommelse om en striktare reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar. Överenskommelsen är den första av sitt slag i EU, och är en del av de steg EU-kommissionen infört mot ett klimatneutralt Europa 2050.

Mot ett klimatneutralt Europa

Överenskommelsen från den 18 februari, som är en del av direktivet för hållbar mobilitet, följer den tidigare överenskommelsen från december om standardiserade regler för koldioxidutsläpp från bilar och små lastbilar för perioden efter 2020. Som en del av den serie av legislativa förslag som introducerats av Juncker-kommissionen, är den nya överenskommelsen ytterligare ett steg i moderniseringen av Europas mobilitetssektor, samt att förbereda denna inför ett klimatneutralt Europa efter 2050.

Denna överenskommelse innebär att utsläpp från nyproducerade lastbilar måste vara 30% lägre från och med 2030 jämfört med nivåerna 2019. Den nya legaliseringen kommer att understödja medlemsländernas mål för koldioxidutsläpp, innovation, lösningar för ren mobilitet, samt stärka konkurrensen för EU:s industrier och bidra till nya jobbmöjligheter. Samtidigt ska överenskommelsen bidra till lägre bränslekostnader för transportsektorn och förbättra luftkvalitet.

Och 40% mindre utsläpp till 2030

Att ta i tu med utsläppen från vägtransporter är en central del av EU:s ansträngningar för att nå sitt mål om att sänka utsläppen av växthusgaser med minst 40% till 2030 jämfört med nivåer 1990. Enligt kommissionären för klimatåtgärder och energi, Miguel Arias Cañete, innebär överenskommelsen den 18 januari ett slutförande av det legala ramverk som ska göra att EU når målen för 2030. Dessutom är överenskommelsen ett tillfälle för den europeiska industrin att anta innovation för nollutsläpp i mobilitetssektorn, samt för Europa att stärka sin roll som global ledare för hållbar mobilitet.

Direktivet för hållbar mobilitet

Direktivet för främjande för hållbar och energieffektiv vägtransport syftar till en introduktion av klimatvänliga transporter över hela Europeiska marknaden. Det kräver att den energi- och klimatvänliga inverkan fordon har, länkade till driften av dem över deras hela livstid, är avgörande vid inköpet av alla vägtransportfordon, som omfattas av direktiven om offentlig upphandling och förordningen om offentlig service. Med i direktivet finns även regler för hur ett fordons påverkan på miljön ska uträknas under dess livstid.

 

Läs mer om den nya överenskommelsen för vägtransportfordon. 
Läs mer om direktivet för hållbar mobilitet.

/Clara Lundén


25 Feb 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information