EU-färdplan tuffare tag mot avskogning och skogsförstörelse

För att reducera den breda omfattningen av pågående avskogning i tropiska områden har EU-kommissionen tagit fram ett initiativ för förändring, med förslag om en integrerad strategi för att skydda skogarna genom att bekämpa avskogningen och att främja hållbara försörjningskedjor. EU-kommissionen efterfrågar nu synpunkter från alla som har en åsikt om skogen. Det är möjligt att lämna synpunkter på samrådet till och med den 25 februari.

Från färdplan till samråd

I färdplanen som varade fram till den 15 januari från EU-kommissionen föreslogs en mer integrerad EU-strategi för att bekämpa avskogning, skydda skogarna och främja hållbara försörjningskedjor. EU-kommissionen beskriver ett problem och en problemlösning så att allmänheten kan lämna in synpunkter, detta är ett steg i en beslutsprocess mot att föreslå en ny lag eller utvärdera hur en lagstiftning fungerar.

Samrådet pågår nu fram till den 25 februari. Nästa steg blir att EU-kommissionen kommer upp med ett förslag som tas vidare till Europaparlamentet och Ministerrådet. 

Problemet med avskogning i tropiska områden enligt EU

Enligt EU-kommissionen innebär avskogning permanent förstörelse av skog och skogsmarker och är därmed ett stort globalt problem som leder till förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och fattigdom. EU-kommissionen menar att dagens takt och omfattning av avskogning är alarmerande. Exempelvis försvinner cirka 13 miljoner hektar regnskog, vilket ungefär motsvarar ytan av Grekland. Skogsskövlingen står idag för omkring 20 % av världens koldioxidutsläpp. Därför lyfter EU-kommissionen fram de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av skogen. Livslängden för mer än 1,6 miljarder människor är beroende av den och skogen är en stor leverantör av olika viktiga ekosystemtjänster och en viktig källa till virke, mat och fiber.

Lämna synpunkter på samrådet i syfte att föra in perspektiv från Norra Sverige!

Läs mer om EU:s ståndpunkt i fråga om avskogning här

/Julia Hanson

10 Jan 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information