EU inför striktare standard gällande koldioxidutsläpp för bilar och mindre lastbilar

För att nå de klimatmål EU satt upp för 2030 och 2050 fattade Ministerrådet den 15 april beslut, efter förhandlingar med EU-parlamentet, om nya striktare standardiseringar för koldioxidutsläpp från bilar och mindre lastbilar. Regleringen ska göra vägtransport i Europa mer klimatvänlig. Detta är en viktig åtgärd för att till en viss mån delegera en bit av ansvaret från konsumenterna till producenterna genom att säkerställa att biltillverkare underlättar för bilanvändare att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Lägre koldioxidutsläpp till 2030 inom EU:s vägtransportsektor

Målet med de nya regleringarna som Ministerrådet gav politiskt mandat till den 15 april är att säkerställa att från och med 2030 och framåt ska nyproducerade bilar släppa ut i snitt 37,5 % mindre koldioxid, och lastbilar 31% mindre klordioxid, jämfört med 2021 nivåer. Mellan 2025 och 2029 ska nyproducerade bilar och mindre lastbilar släppa ut 15% mindre koldioxidutsläpp jämfört med nivåer 2021. Detta är ett mål för EU:s hela fordonspark, stöd för denna övergång kommer att delas ut mellan biltillverkare baserat på hur stor deras produktion är.

Förslaget, som först presenterades av kommissionen 2017, har det övergripande syftet att bidra till att nå målen i Parisavtalet, samt att nå EU:s mål för en sänkning med 30% av utsläppen till 2030 jämfört med 2005. De föreslagna åtgärderna baseras på ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och strategin för energiunionen, vilka ska hjälpa minska utsläppen från transport och energikonsumtion. Det reducerade behovet av fossila bränslen kommer även bidra till att förbättra säkerheten hos EU:s energiförsörjning och minska EU:s behov av energiimport från tredjeländer.

Det formella antagandet från Ministerrådet av förslaget är det sista steget i förhandlingsprocessen. 

Koldioxidutsläpp från lastbilar

I februari kom EU-kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet fram till en preliminär överenskommelse som berör koldioxidutsläppen från stora lastbilar. Till 2030 ska även lastbilar släppa ut 30% mindre koldioxid jämfört med nivåerna 2019.
Läs mer på vår hemsida.

Läs mer om de nya reglerna för bilar och mindre lastbilar.

/Clara Lundén

24 Apr 2019 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information