EU jobbar för renare och säkrare hav

60 % av världens hav och sjöfart ligger utanför nationell lagstiftning, vilket är en utmaning för internationella aktörer när det kommer till att upprätthålla säkerheten i havs- och sjöfartsområdena. Med hjälp av en reviderad handlingsplan och en maritim säkerhetsstrategi har EU samarbetat nära med internationella partners utanför EU för att uppnå en säkrare havsmiljö och ett hållbart användande av havets resurser.

För renare hav i EU

2016 antog EU en agenda för framtiden av våra hav för att förbättra det internationella styret av haven, gynna blå ekonomi och stärka forskningen på området. Agendan omfattades av en strategi för att förbättra tillväxt som innebär en investering på 350 miljoner euro till forskning och ett 23-stegs åtagande för att förbättra tillståndet i haven.

Under European External Actions Services konferens ”Our Oceans” i Bali under 2018 presenterades dessa nya initiativ, från forskning till havsplanering och finansiering för att göra EU:s blåa ekonomi mer hållbar. Initiativen är en symbol för EU:s beslutsamhet att göra haven renare. Ett av åtagandena medför ett nära arbete med FN:s miljöprogram och att samarbeta med Sydostasien för att bekämpa skräp i haven.

Marin säkerhet med samarbete med parter utanför EU:s gränser

En stor del av EU:s klimatagenda har också inkluderat sjösäkerheten i och med antagandet av en handlingsplan och EU:s maritima säkerhetsstrategi, Maritime Security Strategy (EUMSS), under 2014. I en värld av transnationella hot, samtidigt som säkerhet omfattar utvecklingsutmaningar, klimat, fred och mänskliga rättigheter har haven kommit att ta en strategisk roll i långsiktig fred och stabilitet.

EU:s första sjöoperation, EU Naval Force Atalanta, är en värdefull aktivitet för att hantera hot som uppstår till sjöss då den har bidragit till en minskning av antalet piratattacker utanför Afrikas horn. Sedan oktober 2016 har inga gisslan eller fartyg hållits till fånga och antalet piratattacker har minskat från 176 under 2011 till endast 4 fyra misslyckade attacker under 2018.

Både civila och militära operationer är en del av EU:s övergripande strategi för sjösäkerhet, som inte bara syftar till att motverka pirater till sjöss, utan också ta itu med de bakomliggande orsakerna till problemet.

Enligt Federica Mogherini, EU-kommissionens vice ordförande och höga representant, främjar handlingsplanen internationellt samarbete, maritim multilateralism och rättsstatsprincipen till sjöss, i linje med de strategiska prioriteringarna i EU:s globala strategi. Genom att främja ett starkare samarbete över gränser och sektorer och öka medvetenheten om global sjösäkerhet, syftar den reviderade handlingsplanen till att bygga motståndskraft och ökat samarbete.  

Läs mer här 

/Michaela Wikdahl

14 Jan 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information